Begroting 2021

Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

N.V. Bossche Investeringsmaatschappij

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 3.557.183 (aandelenkapitaal), € 23,3 miljoen (leningen gemeente)

€ 21.100.000

€ 23.700.000

€ 29.200.000

€ 30.200.000

€ 2.600.000

Risicomanagement:

In het jaarverslag van de BIM wordt ingegaan op het risicomanagement. Risicomanagement is regelmatig onderwerp van gesprek tussen directie en raad van commissarissen. Het vormt een steeds belangrijker onderdeel van de besturing van de BIM. Jaarlijks wordt met de accountant gesproken over de interne risicobeheersingssystemen. De afgelopen paar jaar zijn stappen gezet om het risicomanagement verder te verankeren in de organisatie. Een belangrijk financieel risico bij de BIM ligt in de waardeontwikkeling van het onroerend goed. De bedrijfspanden in verhuurexploitatie zijn onroerende zaken die aangehouden worden om huuropbrengsten en/of waardestijgingen te realiseren. Ten behoeve van de jaarrekening wordt jaarlijks het vastgoed in eigendom van de BIM door een onafhankelijk extern taxateur getaxeerd. De algemene ontwikkelingen op de markt voor bedrijfsmatig vastgoed, alsmede de specifieke situatie per object, met name de bezettingsgraad, de lengte van de huurcontracten en de kwaliteit van de huurders worden daarbij kritisch tegen het licht gehouden. De externe accountant van de BIM heeft de afgelopen paar jaar steeds vastgesteld dat de externe taxaties goed bruikbaar zijn voor de onderbouwing van de actuele waardes van de panden. Vanwege de Coronacrisis zal de markt voor bedrijfsonroerend goed in 2020 en 2021 naar verwachting een ander aanzien krijgen. De effecten zijn nog moeilijk in te schatten, maar het is reëel te mogen veronderstellen dat de bezettingsgraden van de bedrijfspanden onder druk zullen komen te staan. Dit zal een negatief effect geven op de waardeontwikkeling van het onroerend goed van NV BIM en daarmee op het bedrijfsresultaat

De financieringsrisico’s zijn sinds alle leningen van de BIM zijn ondergebracht bij de grootaandeelhouder de gemeente ’s-Hertogenbosch relatief beperkt. Hierbij is overeengekomen dat op basis van de beschikbare aflossingscapaciteit, wordt afgelost. Hiermee wordt vermeden dat bij eventuele liquiditeitskrapte toch moet worden afgelost, waardoor de organisatie in liquiditeitsproblemen zou kunnen komen. In de afgelopen paar jaar heeft de BIM overigens in ruime mate afgelost.
Wat het operationeel risico betreft is het van belang dat de BIM in control is in haar operatie. Met name op het gebied van rapportages zijn sinds 2015 acties ingezet die er nog meer toe dienen te leiden dat informatie betrouwbaar en snel toegankelijk is, zodat waar wenselijk tijdig kan worden bijgestuurd.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43