Begroting 2021

Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Industriegebouwen

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 8,75 miljoen (aandelenkapitaal), waarvan € 5,25 miljoen in het bezit van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, € 15,6 miljoen (leningen gemeente)

Risicomanagement:

Na de verkoop van de gemeentelijke aandelen in de N.V. MEI per 1-1-2020 resteert voor de gemeente één prioriteitsaandeel met een nominale waarde van € 0,01. Aan dit aandeel is een beperkt bestuurlijk belang verbonden (goedkeuring van specifieke besluiten over de benaming en aanwending van de Brabanthallen). Daarnaast heeft de gemeente voor de duur van 15 jaar het recht een commissaris te benoemen in het licht van het financieel belang dat de gemeente nog heeft als verstrekker van leningen. Voor deze leningen zijn hypothecaire zekerheden gesteld ten gunste van de gemeente. Het risico voor de gemeente is hiermee op dit moment beperkt.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43