Begroting 2021

Programma's

Veiligheid

Veiligheidsregio GHOR

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 1,836  per inwoner (2019)

€ 178.000

€ 0

€ 719.000

€ 961.000

€ 0 (**)

Risicomanagement:

De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft in haar Programmabegroting 2021 melding gemaakt van mogelijke effecten van de coronacrisis. De verwachting is dat de effecten in 2020 direct merkbaar zijn en nog lang doorwerken. Hiermee is in de Programmabegroting 2021 nog geen rekening gehouden.

**toelichting bij resultaat
Het saldo/resultaat van de GHOR is niet inbegrepen in het totale resultaat van de Veiligheidsregio. (Het saldo/resultaat van de GHOR bedraagt € 996.000, wat – conform de overeenkomst kosten voor gemene rekening – wordt gerestitueerd aan de deelnemende partijen in de GHOR (VRBN en GGD HvB). Van het aandeel van VRBN in dit resultaat wordt voorgesteld om € 400.000 te storten in de Algemene reserve van de VR en het overige deel te restitueren aan de deelnemende gemeenten. Vanwege een hernieuwd inzicht in de toepassing van de GHOR-afspraken, wordt gekeken of voortaan het aandeel van VRBN in het resultaat van de GHOR ook terug kan komen in de samengestelde balans van de Veiligheidsregio.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43