Begroting 2021

Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Een duurzame stad. Het programma duurzaamheid wordt verder geïntensiveerd met inzet op:

  1. gezond, groen en klimaatbestendig
  2. CO2-neutraal (waaronder energietransitie)
  3. waardebehoud van grondstoffen
  4. duurzame mobiliteit en een bewustwordingsaanpak gericht op het activeren van de stad voor duurzaamheid.

Wat gaan we er voor doen?

De Visie Duurzaam 's-Hertogenbosch wordt verder geïmplementeerd aan de hand van de principes van The Natural Step.

We richten ons met onze communicatie op samenwerking en het activeren van de stad voor duurzaamheid. Onder andere worden de coalities met stakeholders in de stad verder uitgebouwd, werken we het duurzaam loket verder uit, organiseren we de campagne "Push the button" en duurzaam weekend.

Op basis van de lange termijn ambities voor duurzaamheid wordt de duurzaamheidsmonitor verder doorontwikkeld en het jaarlijkse duurzaamheidsjaarverslag opgesteld. Hierbij zetten we in op verbetering van het datagedreven werken voor duurzaamheid.

We zetten de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen voort en bereiden duurzamer beheer & onderhoud en duurzaam gebruik van de gebouwen voor. De voortgang wordt gerapporteerd in het Duurzaamheidsjaarverslag.

Ondernemers die duurzamer willen ondernemen helpen we door ze te verbinden aan kansrijke partners.

Het actieplan Maatschappelijk Verantwoord inkopen wordt geactualiseerd.

De implementatie van het actieplan duurzame mobiliteit wordt voortgezet. Met het actieplan wordt onder andere een impuls gegeven aan schonere bevoorrading binnenstad, nieuwe schone mobiliteitsconcepten en plaatsing van oplaadpunten. De voortgang wordt gerapporteerd in het Duurzaamheidsjaarverslag.

Voor duurzame gebiedsontwikkeling wordt de verbetering van de interne en externe advisering voortgezet.

We voeren het duurzaamheidsakkoord uit, samen met woningbouwcorporaties en bedrijfsleven.

Het Groen-blauw beleid wordt geïmplementeerd voor uitvoering van groen- en klimaatbestendig beleid. De voortgang wordt gerapporteerd in het Duurzaamheidsjaarverslag.

Een CO2-begroting (klimaatbegroting) wordt in uitvoering gebracht. De voortgang wordt gerapporteerd in het Duurzaamheidsjaarverslag en de begroting.

Met de agrarische sector wordt een proefproject uitgevoerd voor verhoging van het organisch stofgehalte in de bodem, ter verbetering van de bodemkwaliteit en opslag van CO2. De voortgang wordt gerapporteerd in het Duurzaamheidsjaarverslag.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43