Begroting 2021

Programma's

Wonen en zorg

Wat willen we bereiken?

  • Kwetsbare inwoners (o.a. Beschermd wonen/ Maatschappelijke opvang) wonen en leven zoveel mogelijk zelfstandig in de wijk
  • De wachtlijsten voor de opvang verminderen
  • Goede woonomstandigheden voor ouderen, opdat zij zo lang mogelijk prettig thuis kunnen wonen

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Percentage cliënten intramuraal beschermd wonen ten opzichte van het totaal aantal beschermd wonen

65%

34%

30%

Bron: assuranceverklaringen voor hulp in natura en beschermd wonen

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke opvang: 24-uursopvang

3 maanden

3 weken

Geen wachttijd

Bron: Synaxion

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke opvang: Nachtopvang jongeren/Jongerenopvang en begeleiding (JOeB)

3 maanden

3 weken

Geen wachttijd

Bron: Synaxion

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke opvang: Tweede Opvang fase (Tof) en Huisvesting op naam (Hon)

5 maanden

3 maanden

Maximaal 2 maanden

Bron: Synaxion

Rapportcijfer van 65-plussers over hun woning

8,1

8,1

8,1

Bron: enquête Leefbaarheid en Veiligheid

Rapportcijfer van 65-plussers voor hun woonomgeving

7,6

7,6

=> 7,6

Bron: enquête Leefbaarheid en Veiligheid (O&S)

Wat gaan we er voor doen?

In 2021 wordt de aanpak Thuis in Zuidoost (maatwerkroute voor personen met ernstige psychiatrische aandoening; EPA) verbreedt van Zuidoost naar de hele gemeente. Hierin staat integrale aanpak op wonen, werken, inkomen, welzijn en zorg vanuit de behoefte van mensen met EPA centraal.

We voeren de maatregelen uit die in 2020 zijn geformuleerd in de integrale visie op preventie Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang.

We evalueren het Uitvoeringsprogramma Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2020. Op basis daarvan stellen we het uitvoeringsprogramma voor 2021 op.

We voeren de samenwerkingsafspraken met zorgverzekeraars uit die in 2020 zijn geformuleerd op de thema’s preventie, ouderen en GGZ.

We gaan verder met de transformatie van de Maatschappelijke Opvang door de samenvoeging van opvanglocaties en de uitbreiding van kleinschalige opvang in de regio. We realiseren een scherpe regie op de toegang tot de Maatschappelijke Opvang en ontwikkelen een beter passend aanbod van wonen met (ambulante) ondersteuning, onder meer door de realisatie van het tweede hostel aan de Zuiderparkweg en housing first.

Een variatie aan (zelfstandige) woonvormen, huur- en zorgcontracten is nodig om de variëteit aan mensen passend te kunnen huisvesten. We brengen via de regionale Taskforce Wonen vraag en aanbod beter in beeld en zoeken samen met betrokkenen naar verschillende oplossingsrichtingen.

We stellen in het kader van de inkoop 2022 e.v. nieuwe overeenkomsten op met onze partners voor Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Bemoeizorg/Wvggz/Wzd We borgen de opvang van mensen met psychiatrische problematiek zonder uitzicht op herstel in de Voorziening Langdurig verblijf in de inkoop 2022 e.v.

We stellen een regionaal plan van aanpak op om Beschermd wonen verder te centraliseren en leggen daarin de samenwerkingsafspraken en financiële afspraken tussen de gemeenten vast.

Uitvoeren plan van aanpak transformatie vrouwenopvang inclusief de implementatie van het landelijke keurmerk vrouwenopvang.

Om ouderen zo lang mogelijk prettig thuis te laten wonen, hebben we onder meer extra aandacht voor de omgang met dementerenden. In de wijk Zuid participeren we in de pilot Sociale Benadering Dementie om mensen (psycho)sociaal beter te ondersteunen, waarmee we een besparing op zorgkosten kunnen realiseren.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43