Begroting 2021

Programma's

Gezondheid

Wat willen we bereiken?

  • Inwoners zijn gezond, zelfredzaam en zelfstandig en zijn in staat mee te doen in de samenleving.
  • Inwoners ervaren dat de ondersteuning vanuit de Wmo aansluit bij hun hulpvraag.
  • Door te werken vanuit positieve gezondheid willen we gezonde en gelukkige levensjaren toevoegen.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Aantal Wmo-cliënten per 1.000 inwoners

59

<= 60

<= 60

Bron: CBS

Score positieve gezondheid: Gezondheidsbeleving

81,0%

82,5%

83,0%

Bron: Enquête Sport en Welzijn

Score positieve gezondheid: Zelfredzaamheid

8,5

8,7

8,7

Bron: Enquête Sport en Welzijn

Percentage cliënten dat vindt dat de Wmo-ondersteuning aansluit bij hun hulpvraag

78%

80%

80%

Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo (O&S)

Wat gaan we er voor doen?

We geven uitvoering aan het Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling 2021 ev.

We ontwikkelen een inkoopstrategie vanaf 2022 voor de inkoop van (regionale) Wmo en sturen daarbij op ontwikkeling en participatie en minder op zorg alleen.

We werken conform de inkoopstrategie Lokale Inkoop Basisinfrastructuur 2020-2023 waarbij we één integrale opdracht geven voor de basisondersteuning aan de professionele organisaties Farent, MEE, GGD (voor de plustaken) en Humanitas. Verder werken we met partners aan de doorbraakthema’s onderwijs-jeugdhulp, complexe scheidingen, inloop en dagbesteding psychisch kwetsbaren en sociale benadering dementie. Deze doorbraakthema’s zijn erop gericht de instroom in de specialistische hulp te beperken en afschaling vanuit de specialistische hulp te bevorderen.

We ontwikkelen ons verder als excellent gemeentelijk zorgbedrijf, waarbij kwaliteit voor inwoners (tijdigheid en doelmatigheid van ondersteuning), vereenvoudiging en efficiëntie in de uitvoering (bij gemeente en aanbieders) voorop staan.

We monitoren continu voor welke (types) casussen de regisseursrol in de toegang van meerwaarde kan zijn. Hiervoor werken we nauw samen met partners in de basisondersteuning en gespecialiseerde hulp.

We voeren het programma Positieve Gezondheid uit. In dit programma staan drie pijlers centraal: gezonde leefstijl, gezonde leefomgeving en meedoen. Door slimme verbindingen te leggen tussen deze drie pijlers dragen we bij aan meer gezonde en gelukkige jaren voor onze inwoners. Omdat er nog steeds sprake is van grote gezondheidsverschillen combineren we deze aanpak met een buurtgerichte aanpak in een aantal buurten. We werken hierbij samen met inwoners, bewonersinitiatieven, de basisondersteuning, huisartsen, gespecialiseerde aanbieders en het JBZ.

In het kader van de pijler gezonde leefstijl voert de basisondersteuning onder meer ‘Samen gezond spreekuren’ uit en verbreden we de Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)-aanpak naar volwassenen.

Koo is het informatie en adviespunt van GGD, Farent, Mee en gemeente. De website van www.kijkopkoo.nl. wordt verbeterd op basis van de gebruikerservaringen van het eerste jaar. Met de inzet van communicatie werken we aan een grotere naamsbekendheid.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43