Begroting 2021

Programma's

Opgroeien en talentontwikkeling

Wat willen we bereiken?

  • Jeugdigen hebben een passende plek op school en de arbeidsmarkt
  • Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp
  • Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Percentage voortijdig schoolverlaters

1,8%

<= 1,8%

<= 1,8%

Bron: DUO

Percentage jeugdigen (18 - 23 jaar) zonder startkwalificatie dat werkt

39,7%

43,0%

43,0%

Bron: Inlichtingenbureau

Wat gaan we er voor doen?

Het beleid van het integraal kindcentrum (IKC) is gericht op samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Dit jaar ligt de nadruk op betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen.

We voeren de in 2020 vastgestelde plannen voor het gelijke kansenbeleid verder uit. Het onderwijskansenbeleid loopt door tot en met 2022.

Samen met de GGD breidt Leerplicht de aanpak verzuim in het primair onderwijs uit over de scholen.

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt Traject Op Maat (T.O.M.) uitgebreid voor jongeren tot 27 jaar.

Vanuit de City Deal Kennis Maken werken we met onderwijsinstellingen aan interdisciplinaire innovatieve opdrachten voor studenten binnen het thema Positieve Gezondheid. Het liefst voor mbo- en hbo-studenten samen. We werken toe naar een duurzame samenwerking en kennisdeling.

Met de zeven Bossche instellingen voor mbo, hbo en wo werken we vanuit een gezamenlijke ambitie aan de realisatie van sterk en breed onderwijs. We willen talenten behouden voor onze gemeente. Dit bevorderen we door studeren in ’s-Hertogenbosch aantrekkelijk te maken, met daarbij speciale aandacht voor internationale studenten.

Vanuit onze rol als centrumgemeente coördineren we het regionale arbeidsmarktprogramma Noordoost-Brabant Werkt ‘Op weg naar 2030’. Vanuit die rol werken we met onderwijs, werkgevers, vakbonden en andere overheden samen in programmalijnen en opgaven aan een veerkrachtige arbeidsmarkt.

Vanuit onze rol als centrumgemeente in de programmalijn Jongerenaanpak onderwijs-arbeidsmarkt onder het regionaal arbeidsmarktprogramma van Noordoost Brabant Werkt, starten we in 2021 met het nieuwe programma 2021-2024. Hierin werken gemeenten en het onderwijs samen aan voortijdig schoolverlaten, jongeren in een kwetsbare positie en jeugdwerkloosheid.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43