Begroting 2021

Programma's

Opgroeien en talentontwikkeling

Wat willen we bereiken?

  • Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp
  • Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Percentage jeugdigen van 0 tot en met 17 jaar dat gebruik maakt van gespecialiseerde jeugdhulp

10%

<= 10%

<= 10%

Bron: CBS

Percentage ouders/verzorgers dat vindt dat de specialistische jeugdhulp aansluit bij de hulpvraag van hen of hun kind

77%

75%

75%

Bron: Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp

Wat gaan we er voor doen?

We werken aan een goede ketenaanpak rondom de eerste duizend dagen van kinderen in kwetsbare gezinnen (lokale coalitie Kansrijke start). Goed signaleren, goed verwijzen en optimaal begeleiden van kwetsbare gezinnen voor en tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Dat doen we door signalering, inzet van zorgpaden tussen het medisch en sociaal domein en gezamenlijke intakebespreking van gynaecoloog en verloskundige.

Opgroeien gebeurt met ups en downs, dat hoort erbij. Iedere opvoeder heeft vragen, maar niet overal is jeugdhulp nodig. We verstevigen het eigen oplossend vermogen van ouders en bieden daarbij lichte opvoedondersteuning.

We werken met partners aan het doorbraakthema Verbeteren verbinding onderwijs en jeugdhulp om het aanbod in de basis te versterken en afbouw van gespecialiseerde hulp mogelijk te maken. We werken aan tijdige signalering en gezamenlijke ondersteuning vanuit onderwijs, basisondersteuning en jeugdhulp wanneer dat nodig is.

We werken met partners aan het doorbraakthema Complexe Scheidingen. We zetten een steunpunt op waar ouders, jeugdigen, hun sociale netwerk en professionals terecht kunnen met vragen over alle facetten van scheidingen, voor, tijdens en na een echtscheiding. Binnen het steunpunt leveren organisaties vanuit hun reguliere werkzaamheden een bijdrage. Hierdoor krijgen ouders en jeugdigen toegang tot alle noodzakelijke hulp om de scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen met zo min mogelijk schadelijke gevolgen voor jeugdigen.

De complexe problematiek bij ouders en jeugdigen vraagt stevige afstemming en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Regionaal evalueren we of de huidige samenwerking via de Werkplaats en bijvoorbeeld het Overleg Passende Hulp de meest effectieve vorm is. We kijken wat we van de opgedane en landelijke ervaringen kunnen leren.

De acties uit het regionaal uitvoeringsplan jeugdhulp worden lokaal geïmplementeerd. Te denken valt aan de evaluatie van de regionale transformatie-opgaven en de samenwerking met huisartsen.

We voeren de aanbevelingen uit de evaluatie PGB-Wmo/Jeugdhulp uit 2020 uit.

De inkoop jeugdhulp wordt in 2021 alsnog afgerond en gaat in per 2022. Met de toegang en aanbieders bereiden we ons daar op voor.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43