Begroting 2021

Programma's

Participatie en daginvulling

Wat willen we bereiken?

  • Mensen helpen elkaar in hun eigen netwerk waar mogelijk, zo nodig ondersteund door professionals
  • Mantelzorgers voelen zich gesteund en zoveel mogelijk ontlast
  • Ook kwetsbare inwoners hebben een passende daginvulling: zoveel mogelijk gericht op zingeving, herstel, ontwikkeling en (vrijwilligers)werk

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Aandeel 19-64 jarigen dat (zeer) ernstig eenzaam is

10%

< 10%

< 10%

Bron: GGD, volwassenenmonitor en ouderenmonitor

Aandeel 65-plussers dat (zeer) ernstig eenzaam is

12%

< 12%

< 12%

Bron: GGD, volwassenenmonitor en ouderenmonitor

Percentage  inwoners vanaf 18 jaar dat vrijwilligerswerk doet

39%

43%

45%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage mantelzorgers dat de mantelzorg (zeer) belastend vindt

16%

< 16%

<= 16%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Wat gaan we er voor doen?

We faciliteren bewonersinitiatieven via de regeling Nieuwe Initiatieven en Right to Challenge.

We voeren de acties uit het Actieplan tegen eenzaamheid uit, zoals de in 2020 opgestarte publiekscampagne Samen is Leuker en de jongerenaanpak.

We continueren de ondersteuning, matching en waardering van vrijwilligers. De informatie hierover is toegankelijk en laagdrempelig.

We gaan aan de slag met de uitkomsten van het behoeftenonderzoek onder mantelzorgers.

In buurten met veel ouderen werken we aan een DementieVriendelijke Gemeenschap (DVG) door de netwerken in de directe omgeving te versterken.

We voeren procesregie op het doorbraakthema ‘dagbesteding voor psychisch kwetsbaren’ voor meer samenwerking in de keten zorg, welzijn en veiligheid en duurzaam stabiele voorzieningen.

We geven invulling aan Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding via WeenerXL als voorliggende voorziening, waarbij we werken aan meer maatschappelijk rendement en afschaling van specialistische zorg.

We formuleren wijkplannen, gebaseerd op de in 2020 vastgestelde uitgangspunten van het accommodatiebeleid, om te komen tot een passend voorzieningenniveau dat aansluit bij de sociale opgaven.

We stellen een Bossche inclusieagenda op.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43