Begroting 2021

Programma's

Wonen en werkomgeving

Wat willen we bereiken?

Alle WABO activiteiten waaronder bedrijvigheid, bouwactiviteiten, milieuhinderlijke activiteiten, kappen, inritten en monumenten voldoen aan WABO regelgeving.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Aantal ingekomen aanvragen en meldingen

2.230

2.400

2.200

Bron: VTH/ODBN

Percentage actuele meldingen / vergunningen

60 / 85%

70 / 95%

70 / 95%

Bron: VTH/ODBN

Percentage integraal gecontroleerde inrichtingen

70%

80%

90%

Bron: VTH/ODBN

Wat gaan we er voor doen?

Bij het verlenen van standplaatsvergunningen moeten wij rekening houden met de eisen van de Europese Dienstenrichtlijn. In de afgelopen periode is de Dienstenrichtlijn door jurisprudentie, onder  van de Raad van State, nader geconcretiseerd. Uit deze jurisprudentie blijkt dat vergunningen voor commerciële standplaatsen worden aangemerkt als schaarse vergunningen. Wij zijn daarom verplicht aan (potentiële) gegadigden ruimte te bieden om naar de beschikbare vergunningen mee te dingen. In het verlengde hiervan kunnen wij vergunningen voor commerciële standplaatsen niet meer voor onbepaalde tijd verlenen. Dit heeft gevolgen voor de administratieve verwerking van vergunningaanvragen. Op termijn kan dit ook financiële consequenties hebben omdat een marktconforme benadering nodig is. In totaal gaat het om ca. 40 vaste standplaatshouders en ca. 20 seizoenstandplaatsen (oliebollen etc.). Vanuit rechtszekerheid voor de huidige standplaatshouders hanteren we een overgangstermijn.

Beoordeling en toetsing van alle aanvragen en meldingen aan de geldende Wet en regelgeving en vastgesteld gemeentelijk beleid

Adequate vergunningverlening, toezicht en handhaving gebaseerd op het jaarlijkse uitvoeringsprogramma met inachtneming van de in de Wet VTH vastgestelde wettelijke vereisten. In dit integrale uitvoeringsprogramma zal de inzet van de capaciteit in 2021 bepaald worden op basis van een risicogerichte prioritering

In samenwerking met de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) wordt er voor gezorgd dat de Bossche bedrijven voldoen aan actuele voorschriften en maatregelen van milieu, veiligheid en duurzaamheid. Inrichtingen worden integraal gecontroleerd

In samenwerking met de Brandweer Brabant Noord wordt er voor gezorgd dat panden voldoen aan actuele voorschriften ten aanzien van Brandveiligheid

Het bijhouden van een actueel bedrijvenbestand waaruit alle toezichthoudende instanties hun gegevens kunnen halen. Hierbij zal ook samenwerking worden gezocht met de regionale brandweer en de ODBN

Het uitgangspunt bij het toezicht en de handhaving is om dit zo integraal mogelijk met de ODBN en Veiligheidsregio te laten plaatsvinden.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43