Begroting 2021

Programma's

Bereikbare stad

Wat willen we bereiken?

Een bereikbare, leefbare, duurzame, gastvrije en actieve stad. Dit is uitgewerkt in mobiliteitsdoelen. Wat we willen bereiken en onderstaande indicatoren en doelstellingen zijn gebaseerd op het bestaande beleid – Actualisatie Koersnota 2017. Bij de Actualisatie Koersnota 2017 zijn ook onderstaande drie begrotingsindicatoren vastgelegd.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Indexcijfer voor reistijden met de fiets binnen de gemeente

100

99

98

Bron: SO

Indexcijfer actief vervoer: het aantal interne actieve verplaatsingen (lopen, (elektrische) fiets) in de totale mobiliteit

100

101

102

Bron: SO

Indexcijfer autoreistijden op de daarvoor bedoelde routes in de gemeente

100

100

100

Bron: SO

Wat gaan we er voor doen?

Voorbereiding snelfietsroute: s-Hertogenbosch - Tilburg, verkenning.

Aanleg fietsbruggen Postweg en turborotonde Postweg (uitvoering)

Kleine maatregelen lopen, fietsen en deelmobiliteit in de Centrumzone conform de Actualisatie Stedelijke Bereikbaarheidsstrategie en -Agenda

Leefbaarheid kernen: vanuit kleinschalig vervoer buitengebied: actief meedenken voor maatwerk oplossingen en blijvend participeren aan digitaal platform met bereikbaarheidsinformatie

Continue monitoring verkeer en vervoer.

Actief inspelen op kleine verkeersvragen en –knelpunten.

Kanaalboulevard, vanaf Kardinaal van Rossumplein tot aan Citadellaan; dit gedeelte wordt samen opgepakt met GZG- ontwikkeling

Verdere voorbereiding en realisatie van de overige delen Oranjeboulevard en Kanaalboulevard

Uitwerken maatregelen voor Duurzame Mobilteit, op basis van Actieplan Duurzame Mobiliteit.

Actieplan Duurzame Mobiliteit: Een forse toename van het aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

Actieplan Duurzame Mobiliteit: Mobiliteitsdata op orde

Actieplan Duurzame Mobiliteit: Verduurzamen bevoorrading binnenstad

Actieplan Duurzame Mobiliteit: Community aanpak gericht op verbetering van duurzame en (gastvrije) bereikbaarheid.

Actieplan Duurzame Mobiliteit: Het ontwikkelen van nieuwe mobiliteitsconcepten, rondom deelmobiliteit en andere innovaties die zich aandoen

Actieplan Duurzame Mobiliteit: Gedragsaanpak voor het stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag bij bewoners, bezoekers en forenzen. Dit doen we deels in Brabantstad verband

Voorbereiding Snelfietsroute:
* 's-Hertogenbosch - Zaltbommel voorbereiding en uitvoering 1e en 2e fase (ook onderdeel MIRT A2 quick wins)

Voorbereiding snelfietsroute:
* Waalwijk - 's-Hertogenbosch, realisatie wegvakken uitvoering 2023

Voorbereiding Snelfietsroute: * 's-Hertogenbosch - Eindhoven, bestuursovereenkomst 2021

Samen met de provincie, de B5 steden en de regio werken we aan de regionale uitwerking van het OV toekomstbeeld 2040.

Met het Rijk en regionale partners participeren wij in een Gebiedsgerichte (programma)aanpak MIRT A2 Deil-Vught: in 2021 zijn we in de fase van de planuitwerking waarin het voorkeursalternatief verder uitgewerkt wordt voor een structurele oplossing op de lange termijn. Daarnaast gaan we door met het realiseren van quick wins voor de korte termijn om de A2 te ontlasten en de bereikbaarheid van onze stad te verbeteren, onder andere:

Uitvoering aanpassing kruising Gestelseweg met A2 (fase 2)

De pilot snelle buslijnen is binnen het quick win programma MIRT A2 verder uitgewerkt. De nadruk ligt nu op het verbeteren van de busverbindingen naar de stations, waaronder een spitsbus station 's-Hertogenbosch-Maaspoort.

Knooppunt ontwikkeling Spoorzone: met ondere andere het uitbreiden van fietsenstallingen aan de westzijde van het centraal station, verbeteren van overstapmogelijkheden voor fiets en bus en het verbeteren van looproutes, en andere kansrijke maatregelen

Netwerkbreed verkeersmanagement voor het sturen en geleiden van verkeer op de A2, waaronder bij de ring Den Bosch inclusief op- en afritten

Maatregelen stations ’s-Hertogenbosch Oost en Rosmalen: verbeteren fietsparkeren, P&R en looproute naar P&R

In 2021 werken we maatregelen verder uit ter verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de oostelijke gemeentedelen (met name Groote Wielen/Rosmalen). We sluiten hierbij aan bij de MIRT A2 maatregelen.

Oranjeboulevard, zuidelijk deel: tussen Julianaplein en Willemsplein;

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43