Begroting 2021

Programma's

Bereikbare stad

Wat willen we bereiken?

Om de bereikbaarheid van de stad tijdens de uitvoering van werken te waarborgen, vindt een vroegtijdige afstemming van activiteiten in de openbare ruimte plaats. Met de belanghebbenden (onder andere de hulpdiensten en het openbaar vervoer) wordt intensief gecommuniceerd tijdens het voortraject, bij de start en de uitvoering van werken in de openbare ruimte. Het bereikbaarheidsteam speelt hierin een centrale rol.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Percentage inwoners dat tijdig op de hoogte wordt gebracht van werkzaamheden, stremmingen en/of omleidingen in hun buurt

69%

69%

69%

Bron: KTO B&P

Percentage inwoners dat de kwaliteit van de informatie goed vindt

65%

65%

65%

Bron: KTO B&P

Percentage inwoners dat vindt dat ze tijdens werkzaamheden in hun buurt hun woning goed kunnen bereiken

67%

67%

67%

Bron: KTO B&P

Wat gaan we er voor doen?

Alle verkeersregelinstallaties (VRI’s) die worden vervangen, worden vervangen door I-VRI’s. Met behulp van I-VRI’s ontstaan er mogelijkheden om hulpdiensten beter door de stad te begeleiden. Daarnaast maken I-VRI’s het mogelijk om met zelfrijdende auto’s te communiceren.

Binnen het programma Constructieve veiligheid worden de komende jaren civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels, viaducten en kademuren) onderzocht. Als eerste worden de meest risicovolle en impactvolle kunstwerken onderzocht. De maatregelen die noodzakelijk zijn voor een toekomstbestendig en veilig areaal, worden integraal afgestemd en uitgevoerd. Zo houden we ‘s-Hertogenbosch bereikbaar en beperken we de verkeershinder, nu en in de toekomst.

Voor het plannen van projecten passen we een afwegingsmodel toe. Uitvoeringsmoment en uitvoeringswijze van projecten, evenementen en werkzaamheden die van invloed zijn op de bereikbaarheid van de stad worden besproken in het Bereikbaarheidsteam. Op basis daarvan wordt bepaald wanneer deze activiteiten uitgevoerd kunnen worden en welke tijdelijke verkeersmaatregelen daarbij nodig zijn.

Via internet (http://live.andes.nl/s-hertogenbosch) publiceren wij de verkeershinder en evenementen. Op de gemeentelijke website publiceren we de actuele werkzaamheden in de openbare ruimte.

Via het regionale verkeersteam ‘s-Hertogenbosch (RVT-HT) stemmen wij eens per kwartaal op regionaal niveau activiteiten af met als doel het integraal werken en beperken van de verkeershinder.  Deelnemers zijn de gemeentelijke wegbeheerders rondom ’s-Hertogenbosch, ProRail, Provincie Noord-Brabant en Gelderland, Rijkswaterstaat, hulpdiensten en waterschappen.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43