Begroting 2021

Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

‘s-Hertogenbosch is in 2050 een klimaatneutrale stad. Om dit te bereiken wordt ingezet op zeer forse energiebesparing en opwekken van duurzame energie, zoals vastgesteld in het Klimaatprogramma in 2008 en het Energietransitieprogramma 2016-2020. Daarin zijn uiteenlopende projecten voor de deelgebieden woningen, gemeentelijke gebouwen, bedrijven en duurzame energieopwekking opgenomen. De komende periode ligt er extra prioriteit op (grootschalige) duurzame energieopwekking en energiebesparing bij de bebouwde omgeving (o.a. wijkenergieplannen). In 2020 vernieuwen we het energietransitiebeleid door het maken van een nieuw energietransitieprogramma voor de periode 2021-2024.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Aantal woningen met zonnepanelen

1.360

8.500

10.000 (was 4.000)

Bron: klimaatmonitor.databank.nl

Bedrijven nemen energiebesparingsmaatregelen (o.a. deelnemers energiecoalitie, handhaving bij bedrijven en projecten)

380

850

900 (was 640)

Bron: Informatie afdeling SO/E&E

Aantal grote duurzame energie-installaties

8

16

20 (was 11)

Bron: Informatie afdeling SO/E&E

Wat gaan we er voor doen?

Een nieuw Energietransitieplan wordt geïmplementeerd. De voortgang wordt gerapporteerd in het Duurzaamheidsjaarverslag.

Uitvoeren energiebesparingsprogramma gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting.

Ontwikkelen en uitvoeren aanpak energiebesparing bij kantoren en bedrijven.

Uitvoeren gebiedsgerichte aanpak verduurzaming bedrijventerreinen.

Handhaving van verplichte energiemaatregelen bij bedrijven.

Beoordelen en faciliteren van initiatieven voor zonneweides en windmolens op basis van de Visie Energielandschap (uitvoeringsprogramma).

Samen met de regiogemeenten opleveren Regionale energiestrategie (RES) 1.0 en start met uitvoering RES.

Uitvoeren proeftuin aardgasvrije wijk 't Zand (onder voorbehoud van toekenning Rijksbijdrage) ; ondersteuning overige 4 startbuurten.

Uitvoeren gemeente brede aanpak inclusief communicatie voor energiebesparing in particuliere woningen.

Opstellen en bestuurlijk laten vaststellen van de Transitievisie Warmte.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43