Begroting 2021

Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Inwoners van ‘s-Hertogenbosch wonen in een aantrekkelijke,  leefbare en groene gemeente. De gemeente biedt een veilige plek voor haar inwoners, ondanks extreme regenbuien en hete zomers. Door ons robuuste watersysteem houden we onze voeten droog en zijn we ook bestand tegen droogte. We onderzoeken de gevolgen van de hetere zomers, communiceren over de gevolgen en treffen maatregelen om het comfort van onze inwoners te blijven garanderen. Natuur is overal aanwezig en draagt bij aan gezonde leefomgeving. Inwoners hoeven niet meer de stad uit te gaan om te kunnen genieten van een groene omgeving.

Wat gaan we er voor doen?

Veilig watersysteem: Samenwerken aan Maasbrede Maatregelpakketten voor de waterveiligheid in het kader van Integraal riviermanagement Maas.

Het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan heeft een looptijd tot en met 2021. Als gevolg van het in werking treden van Omgevingswet wijzigt de status van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Het huidige GRP zal, om het aan te passen aan de Omgevingswet, ontvlecht moeten worden. Waarbij de hoofdlijnen van de invulling van de zorgplichten en beleidsdoelen een plek krijgen in de gemeentelijke omgevingsvisie. De maatregelen die daaruit voortvloeien worden opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsprogramma (GRP). In dat programma wordt op basis van een kostendekkingsplan inzichtelijk gemaakt wat de kosten zijn en wat de ontwikkeling is van de rioolheffing. In 2021 bieden wij het GRP aan de gemeenteraad ter vaststelling aan.

De Gemeente ’s-Hertogenbosch richt de openbare ruimte klimaatbestendig in. Hemelwater wordt afgekoppeld bij het (her)inrichten van openbaar terrein en renovaties van wegen. Tegelijkertijd treffen we maatregelen om de gevolgen van wateroverlast van extreme buien te voorkomen. We vergroenen ook de openbare ruimte door het terugdringen verhardoppervlak.

In 2021 gaan we verder met het stimuleren van waterbewustzijn middels de campagne Waterbewustzijn. Wij stimuleren bewoners en ondernemers om tegelijk met (riolerings-) projecten in de openbare ruimte maatregelen op eigen terrein te nemen, zoals het opvangen van regenwater. De subsidieregeling Groene Daken zetten we ook in 2021 door. Hiermee verminderen wij het verhard oppervlak en verbeteren wij het leefklimaat in de stad.

Participeren in Samenwerkingsverbanden werkeenheid Doelmatig Waterbeheer de Meierij en Regio Noordoost Brabant voor kennisontwikkeling en vergroten efficiency. We werken samen op de thema’s Klimaatbewustzijn en Duurzame bedrijventerreinen. Wij onderzoeken de mogelijkheden om de afvalwaterketen te verduurzamen en stimuleren de toepassing van nieuwe technologieën en nieuwe informatiestromen rond ‘smart cities’ (big data). Op het gebied van energietransitie kijken we naar de mogelijke toepassingen van riothermie en aquathermie.

Rondom de Noorderplas zullen een aantal damwanden worden vervangen, maar ook een deel worden vervangen door natuurvriendelijke oevers. Dit om de biodiversiteit te verhogen.

Extreme regenbuien: De Gemeente ’s-Hertogenbosch richt de openbare ruimte klimaatbestendig in. Hemelwater wordt afgekoppeld bij het (her)inrichten van openbaar terrein en renovaties van wegen. We vergroenen ook de openbare ruimte door het terugdringen verhardoppervlak. We combineren werkzaamheden zoveel mogelijk met andere projecten. De projectplanning wordt jaarlijks geactualiseerd in het Uitvoeringsplan Openbare Ruimte (UPOR).

Het klimaat verandert en biodiversiteit loopt terug. Groene maatregelen zorgen voor verkoeling, waterinfiltratie en toename van biodiversiteit. De uitvoering van het  groen-blauw beleid wordt opgestart in 2021.

Schouw bedrijventerreinen: we leggen aan bedrijven uit, tijdens de jaarlijkse schouw, dat het klimaat verandert. We informeren hen over de gevolgen en leggen uit hoe zij hun bedrijventerrein kunnen inrichten om de gevolgen te beperken (groene daken, groene terreinen).

Oeverplan wijk Noord wordt in maart 2021 afgerond. Voorbereidingen voor het Oeverplan Maaspoort zijn reeds gestart en de uitvoering start eind 2021 Hierbij wordt in de periode 2021 - 2023 ca. 25 km beschoeiing verwijderd. Hiervan wordt ca. 18 km vervangen door nieuwe beschoeiing en ca. 8 km . omgevormd naar natuurvriendelijke oever.

De  baggerwerkzaamheden wijk Noord worden verder uitgevoerd. Tevens wordt een start gemaakt met baggeren wijk Maaspoort.

Om de levensduur van de riolering op te rekken tot een geschikt vervangingsmoment, voeren we rioolreparaties uit.

Gefaseerd vervangen van de elektrische installaties van gemalen en bergbezinkbassins.

Het aantal vierkante meters verharding wordt daar waar mogelijk verminderd, zodat de kans op wateroverlast en hittestress gereduceerd worden

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43