Begroting 2021

Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

De ruimtelijke ontwikkeling is leidend voor aanpak en tempo van bodemsanering. Daarnaast geldt voor een beperkt aantal locaties/gebieden dat er sprake is van verontreiniging, met name van het grondwater, met ontoelaatbare verspreidingsrisico’s en zónder directe samenloop met ruimtelijke ontwikkelingen. Het duurzaam gebruik van de ondergrond willen we bevorderen voor onder andere bodemenergie, waterberging/klimaatadaptatie en ondergrondse infrastructuur

Wat gaan we er voor doen?

Voorbereiden en uitvoeren van (meerjarige) saneringen van gemeentelijke projecten.

Stimuleren van onderzoek en zo nodig de aanpak van verontreiniging bij bestaande bedrijven.

Adequaat toezicht op lopende saneringen zowel van gemeente als van derden (totaal geraamd 2021: 20).

Stimuleren van duurzaam gebruik van de ondergrond i.v.m. ondergronds bouwen, energieopslag/onttrekking al dan niet in combinatie met langdurige grondwatersaneringen, kabels en leidingen etc conform actieprogramma ondergrond convenant 2016-2020.

Strikte handhaving van de grondstromen en toepassingen van (licht) verontreinigde grond.

Met uitstel van de Omgevingswet tot 01-01-2022 gaan we ervan uit dat 2021 een tussenjaar wordt, waarin activiteiten uit 2020 voortgezet worden, met bijbehorende rijksmiddelen.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43