Begroting 2021

Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

We zetten de lijn door van de in maart 2017 door de raad vastgestelde herijking van het afvalstoffenplan 2015-2018. Naast bronscheiding zien wij ook nascheiding als een goede manier om de hoeveelheid restafval terug te brengen met behoud van kwaliteit van grondstoffen. Deze ingezette lijn zien wij inmiddels onderschreven worden door het provinciaal bestuursakkoord Brabant 2019 – 2023: ‘Kiezen voor Kwaliteit’ en het in 2019 door het rijk gepresenteerde “Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023”.
We onderzoeken mogelijkheden om invulling te geven aan de verschuiving van het verminderen van restafval naar het hergebruik/recyclen van grondstoffen (circulaire ketens).  Daarbij  blijven we sturen op evenwicht tussen wensen van inwoners (service), financiële middelen (kosten) en duurzaamheid (milieurendement).

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Hoeveelheid restafval per inwoner (kg/jaar)

250

175

100

Bron: Afvalstoffendienst

Afvalproductie per inwoner per jaar (kg/jaar)

440

430

410

Bron: Afvalstoffendienst

Hergebruikspercentage grondstoffen

49

55

60

Bron: Afvalstoffendienst

Klanttevredenheid

7,5

8,0

8,0

Bron: KTO Afvalstoffendienst

Wat gaan we er voor doen?

We geven voorlichting over voedselverspilling en bronscheiden van groente, fruit en etensresten.

We onderzoeken de mogelijkheid om via de milieustraat Treurenburg meer te komen tot hergebruik van grondstoffen, zonder dat dit eerst naar bewerkers/verwerkers toe gaat.

In 2020 hebben we inzicht gekregen over het hergebruik van grondstoffen door onze bewerkers/verwerkers van huishoudelijke afvalstoffen. In 2021 gaan we met hen in gesprek over hoe we hergebruik gezamenlijk kunnen verbeteren.

Daar waar mogelijk zal maatwerk worden toegepast om bijvoorbeeld verpakkingsafval huis-aan-huis in te zamelen en de manier van inzameling bij inpandige verzamelcontainers te veranderen.

We willen in samenwerking met de regiogemeenten in Oost-Brabant besluiten of het nascheiden van restafval op plastic verpakkingen en drankkartons regionaal georganiseerd kan worden.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43