Begroting 2021

Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

Wat willen we bereiken?

Om de economische structuur in onze gemeente te versterken willen wij clusters versterken (met name ICT/Data en agrifood) en financiële en zakelijke dienstverlening ontwikkelen. Als stad willen we een scherper profiel om verschillende doelgroepen aan ons te kunnen (blijven) binden en in de profilering (o.a. via evenementen) zetten we in op Data Science.
Consumentgerichte voorzieningen (zoals detailhandel en horeca) zijn bepalend voor de economische dynamiek van de stad. Dat geldt voor de Bossche binnenstad, dat voor inwoners en bezoekers een prachtige voorziening is en moet blijven, maar ook voor de andere winkel- en horecagebieden in de stad. Verdere  ontwikkeling van de binnenstad en modernisering van de  andere winkelgebieden in Den Bosch, Rosmalen, Nuland en Vinkel zijn belangrijke attentiepunten voor de verbreding van de economische structuur en vitaliteit van de gemeente.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Percentage werkgelegenheid in speerpuntsectoren (agrifood, logistiek, bouw en ict)

26% van de werkgelegenheid

27%

28%

Bron: LISA/O&S gemeente

Aantal startende ondernemingen

1.300

1.000

1.300

Bron: Informatie afdeling SO/E&E

Aantal Nederlandse toeristische bezoeken

7e positie Nederlandse steden

Top 10

Top 10

Bron: Continu Vakantie Onderzoek

Werkloosheid

< NL gemiddeld

< NL gemiddeld

< NL gemiddeld

Bron: Afdeling SO/E&E

Wat gaan we er voor doen?

Uitbouw Stichting Driven by Data (met o.a. MKB Datalab, Digitale Werkplaats AVANS) van een stedelijk naar een regionaal platform voor bedrijven, onderwijs en gemeenten.

Realisatie van nieuwe ICT/Data werklocaties in combinatie met het concept Data Innovatie District via gebiedsontwikkeling Grasso/Grenco en ontwikkeling JAM Fabriek 2.0.

Uitbouw jaarlijkse Den Bosch Data Week.

Uitvoering geven aan het Actieplan Brede Binnenstad.

Het samen met een krachtige alliantie van centrumpartners richting geven aan de doorontwikkeling van de binnenstad.

Actieve betrokkenheid bij Centrummanagement KOM Rosmalen.

Uitvoering geven aan de nieuwe Horecavisie en de uitvoeringsagenda.

Uitvoering geven aan de Detailhandelsvisie.

Accountmanagement richting  stadscentra en wijkwinkelcentra in samenwerking met de centrummanagementorganisaties.

Vanuit een ‘parapluvisie’ op de marketing van de stad onderscheiden we verschillende doelgroepen: Bewoners, Bezoekers, Bedrijven en Studenten. Wij werken samen met externe partijen en voeren regie op de uitvoering.

Als profiel werken we vanuit ons fundament als Meest Gastvrije Stad van Nederland, een bourgondische stad met een menselijk karakter. Daarnaast zetten we in op twee thema's zijnde Cultuurstad van het Zuiden en Toonaangevende Datastad.

Wij doorlopen een proces om te komen tot een krachtige marketingorganisatie voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. Indien mogelijk gecombineerd met binnenstadmanagement. Daarbij bekijken we ook de rol en positie van de VVV. Hierover gaan we in gesprek met betrokken stakeholders.

Besluitvorming over uitkomsten haalbaarheidsonderzoek Smart Cityring 's-Hertogenbosch / aanhaking op Brabantring.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43