Begroting 2021

Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

Wat willen we bereiken?

We bieden ruimte voor economische activiteiten door een gevarieerd pakket aan werklocaties te (laten) realiseren, met name bedrijventerreinen en kantoorlocaties. De uitgifte van kantoor- en bedrijfskavels is mede afhankelijk van de aantrekkende markt en de doorwerking ervan op de investerings- en financieringsmogelijkheden van bedrijven. We acquireren bedrijven actief en onze bedrijventerreinenpropositie is aantrekkelijk en marktconform. De herstructurering van bedrijventerreinen houdt onze prioriteit. Het overaanbod en leegstand van kantoor- en bedrijfsruimte wordt naar vermogen tegengegaan, mede door transformatie in nieuwe functie(s).

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Hectare terstond door gemeente uitgeefbaar bedrijventerrein (netto)

47,2 ha

45 ha

60 ha

Bron: IBIS

Aantal werkzame personen per hectare op bedrijventerreinen (netto)

48

49

50

Bron: gemeente SO EE/O&S

Transformatie kantoren

12.500 m2

12.500 m2

12.500 m2

Bron: gemeente SO EE

Opname kantoren

Gemiddelde 2008-2017: 27.500 per jaar

27.500 m2

27.500 per jaar

Bron: NVM

Wat gaan we er voor doen?

Werken aan toevoeging nieuwe bedrijven- en kantoorlocaties.

Heesch-west: vanwege onzekerheid  over de planning kunnen slechts oriënterende gesprekken worden gevoerd. Na vaststelling bestemmingsplan, niet eerder dan begin 2021, kan gestart worden met bouwrijp maken en gronduitgifte.

Indien procedure ontwikkeling De Brand II succesvol wordt afgerond, start bouwrijp maken en uitgifte.

Ontwikkelen integrale aanpak van openbare ruimte in combinatie met duurzaamheid per  bedrijventerrein, waarbij we aandacht geven aan de 4 ambities uit de Visie Duurzaam ’s-Hertogenbosch (nota duurzaam).

Bevordering transformatie van niet-courante leegstaande kantoorgebouwen naar andere functies, gemiddeld per jaar 12.500 m2.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43