Begroting 2021

Programma's

Werk en inkomen

Wat willen we bereiken?

  • We voorkomen dat mensen instromen in een uitkering in het kader van de Participatiewet;
  • We bevorderen dat mensen uitstromen uit de uitkering;
  • We ontwikkelen mensen waardoor zij betere kansen hebben op de arbeidsmarkt en om mee te doen in de samenleving.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Aantal mensen dat werkt met ondersteuning vanuit de Participatiewet

197

719

727

Bron: Managementinformatie WXL

Percentage mensen dat parttime werkt met aanvullend een uitkering op basis van de BUIG

12%

14%

14%

Bron: Managementinformatie WXL

Percentage van mensen met een uitkering die niet kunnen werken dat zoveel mogelijk meedoet in de samenleving

18%

20%

40%

Bron: Managementinformatie WXL

Wat gaan we er voor doen?

Samen met het UWV begeleiden we mensen die na afloop van de WW in de Participatiewet dreigen te komen. In deze periode begeleiden wij ze bij het zoeken naar een baan en maken wij ze bewust van wat het aanvragen van een Participatiewet-uitkering betekent.
(indicator: 50% dient na deze begeleiding geen aanvraag in voor een uitkering in het kader van de Participatiewet)

Bij mensen die zich melden voor een uitkering onderzoeken wij zorgvuldig of zij recht hebben op een uitkering, ook bieden wij gelijk na aanmelding direct ondersteuning naar werk zodat een uitkering mogelijk niet nodig is
(indicator: 40% stroomt in de uitkering t.o.v. het aantal aanmeldingen).

Jongeren uit de doelgroep Vso/Pro pakken we actief op zodat zij niet instromen in de uitkering
(indicator: 45 jongeren uit doelgroep Vso/Pro bemiddelen naar werk).

Door gerichte inzet, in onder andere re-integratie en handhaving stromen mensen uit de uitkering
(indicator: 22% van het uitkeringenbestand stroomt uit de uitkering).

Mensen die werken op een beschutte werkplek, met loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet
 (indicator: 148 personen).

Mensen die werken met loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet
(indicator: 571 personen).

Mede dankzij onze actieve inzet bij het begeleiden van mensen naar werk en onze kritische blik bij wie een uitkering nodig heeft verstrekken wij alleen een uitkering aan mensen die het nodig hebben.
(indicator: 3.275 uitkeringen).

We stimuleren uitkeringsgerechtigden in parttime ondernemerschap, naast de reguliere re-integratie naar werk.
(indicator: 50 uitkeringsgerechtigden worden ondersteunt in het kader van parttime ondernemerschap).

Voor mensen die nog niet kunnen werken organiseren wij werkervaringsplaatsen. Op deze werkervaringsplaatsen wordt gewerkt aan de persoonlijke leerdoelen van de uitkeringsgerechtigde. Een werkervaringsplaats wordt ingezet om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
(indicator: 200 mensen hebben deelgenomen aan een werkervaringsplaats).

Mensen zonder een uitkering Participatiewet, en met een arbeidsbeperking ondersteunen we bij het re-integreren naar werk.
(indicator: wij ondersteunen  190 personen).

Binnen het Participatiehuis activeren wij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar participatie
(indicator: binnen het Participatiehuis begeleiden wij 240 personen).

Samen met werkgevers creëren we werkplekken in kansrijke sectoren zoals procestechniek, logistiek, (af)bouw, zorg en horeca. Noordoost-Brabant is de eerste arbeidsmarktregio die op zo’n grote schaal werk maakt van scholing. We faciliteren leren in de praktijk, dit levert een MBO-diploma en opstap naar doorleren.
(regionaal 100 en in ’s-Hertogenbosch 30 werkplekken)

Gemeente ’s-Hertogenbosch voert als centrumgemeente de regie voor de regio Noordoost-Brabant omtrent het bestrijden van de laaggeletterdheid ofwel het verbeteren van de basisvaardigheden in de  jaren 2019 - 2022.
(indicator: in een periode van 4 jaar bieden we 900 educatie trajecten aan in de regio Noordoost-Brabant.)

We werken integraal samen met rmc, leerplicht en eerste hulp bij geldzaken en andere sociale partners uit de stad. Door op deze manier samen te werken kunnen we mensen snel de juiste ondersteuning bieden.

Met Lab XL werken wij aan innovatie, zodat we mensen sneller en beter kunnen ondersteunen.

Binnen internationale projecten werken wij samen met diverse Europese partners. Binnen deze samenwerkingen leren we van elkaar en halen best practices op over hoe we onder andere jongeren de beste ondersteuning naar werk of participatie kunnen bieden.

Vanuit onze rol als centrumgemeente coördineren we de programmalijn Regionaal Werkbedrijf/ Werkgeversservicepunt onder het regionaal arbeidsmarktprogramma van Noordoost Brabant Werkt. We werken samen met andere overheden,  werkgevers, vakbonden en onderwijs om zoveel mogelijk mensen duurzaam op de arbeidsmarkt te plaatsen.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43