Begroting 2021

Programma's

Cultuurhistorische kwaliteit

Wat willen we bereiken?

Met het behouden en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van de stad en
haar directe omgeving in de vorm van gebouwde en ondergrondse monumenten, behouden en versterken we de aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners, bezoekers en bedrijven.

Wat gaan we er voor doen?

Voorzien in een gemeentelijke bijdrage in de subsidiabele instandhoudings- en restauratiekosten voor de Sint Jan, in nauwe afstemming met provincie en rijk.

Ondersteuning en begeleiding bij de voorbereiding van subsidieaanvragen voor de restauratie- en/of instandhoudingskosten van grote rijksmonumenten in gemeentelijk eigendom (SIM) en bij overige restauratieregelingen van rijk en provincie. Ondersteuning en begeleiding hangt af van het aantal ingediende aanvragen en verzoeken.

Inzetten van restauratiesubsidie ten behoeve van de restauratie van minimaal 15 gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden binnen het gemeentelijk grondgebied.

Actualiseren van het gemeentelijk monumentenbestand, waarbij ook de jongere perioden worden betrokken. Dit kan leiden tot nieuwe aanwijzingen. Dit is een continue proces, jaarlijks wordt het aantal beschermde monumenten gerapporteerd.

Documentatie en onderzoek van archeologische en bouwhistorische elementen die door bouwactiviteiten verloren dreigen te gaan. Omvang documentatie en onderzoek is afhankelijk van daadwerkelijke aantallen bouwactiviteiten.

Op basis van de archeologische en bouwhistorische verwachtingskaart aan initiatiefnemers binnen de gemeente adviezen verstrekken om ervoor te zorgen dat zo goed mogelijk wordt omgegaan met de bestaande cultuurhistorische en monumentale waarden. Aantal adviezen hangt af van het aantal plannen.

Monumentensubsidies inzetten ten behoeve van het behoud van de cultuurhistorische waarden, zowel binnen als buiten de beschermde stads- en dorpsgezichten, waarbij duurzaamheidsaspecten zo goed mogelijk en in een vroeg stadium worden betrokken.

Het beheren en toegankelijk maken van archeologische en bouwhistorische vondsten en documentatie, zowel fysiek als digitaal.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43