Begroting 2021

Paragrafen

Lokale heffingen

Wij hebben in ons bestuursakkoord 2018-2022 aangegeven te hechten aan een sluitende (meerjaren) begroting om de gezonde financiële basis van onze gemeente te handhaven. Die sluitende begroting wordt gerealiseerd zonder autonome tariefstijging. De woonlasten en de onroerendezaakbelastingen voor de ondernemers zullen niet verhoogd worden anders dan met een inflatiecorrectie. Voor de retributies (gemeentelijke dienstverlening tegen betaling, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges) geldt het uitgangspunt van kostendekkendheid.
Verhogingen c.q. verlagingen van Rijksbelastingen worden doorvertaald naar de gemeentelijke heffingen.

Voor belastingjaar 2021 is in de begroting en de belastingvoorstellen uitgegaan van 3,16% gemiddelde loon- en prijsstijging. Voor de tarieven van de retributies blijft als uitgangspunt gelden dat de tarieven maximaal 100% kostendekkend zijn.

De gemeente voert een actief en maximaal kwijtscheldingsbeleid. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm. De gemeente heeft de keuze om kwijtschelding te verlenen op basis van 90, 95 of 100% van de bijstandsnorm. Een hoger percentage leidt tot een ruimere kwijtschelding. Om het kwijtscheldingsbeleid voort te kunnen zetten is in 2021 een bedrag van € 1.306.820,-- begroot.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43