Begroting 2021

Paragrafen

Lokale heffingen

Uw gemeenteraad stelt de verordeningen vast. Daarin zijn de tarieven voor de gemeentelijke belastingen en heffingen voor het komende jaar opgenomen. Hiertoe wordt een afzonderlijk raadsvoorstel met belastingvoorstellen uitgebracht dat samen met de begroting 2021 wordt behandeld. In dat voorstel wordt uitgebreid ingegaan op de diverse belastingen en heffingen. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste voorstellen.

OZB
Uitgangspunt in het bestuursakkoord is dat de woonlasten en de onroerendezaakbelastingen voor de ondernemers niet zullen worden verhoogd anders dan met een inflatiecorrectie. Om dat voor de OZB te realiseren, zullen de waardeontwikkelingen van de woningen en de niet-woningen in de tarieven gecompenseerd worden.

De nieuw vastgestelde WOZ-waarden voor de heffing OZB 2021 zijn gebaseerd op het prijspeil van 1 januari 2020. Bij de berekening van de voorlopige nieuwe OZB tarieven 2021 is uitgegaan van de eerste prognoses van de nieuwe WOZ-waarden. Berekend is een gemiddelde waardestijging voor de woningen van 6,5%. Deze waardestijging wordt in het tarief verdisconteerd (verlaging van het tarief met 100/106,5 = 6,1%). Vervolgens wordt de inflatiecorrectie van 3,16% toegepast. Ten opzichte van 2020 wordt het tarief voor de woningen uiteindelijk verlaagd met 3,19%.

Voor de niet-woningen is een gemiddelde waardedaling berekend van 1,5%. De waardedaling wordt in het tarief verdisconteerd. Tevens wordt bij de niet-woningen de inflatiecorrectie van 3,16% toegepast. Het tarief voor de niet-woningen is in totaal met 4,73% verhoogd.

In onderhavig voorstel is rekening gehouden met de te honoreren WOZ-bezwaarschriften en vrijstelling woningdelen van niet-woningen. In de stijging van de opbrengst is rekening gehouden met nieuwbouw. Op basis van deze gegevens zijn de OZB-opbrengst en de voorlopige OZB-tarieven 2021 als volgt becijferd:

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

a. woningen: eigenaren

0,0956%

0,0902%

0,0853%

0,0816%

0,0790%

b. niet-woningen: eigenaren

0,2901%

0,2954%

0,3001%

0,2970%

0,3111%

c. niet-woningen: gebruikers

0,2323%

0,2366%

0,2404%

0,2379%

0,2492%

Opbrengst woningen        (x € 1.000)

€ 15.765

€ 16.351

€ 16.934

€ 17.435

€ 18.079

Opbrengst niet-woningen (x € 1.000)

€ 21.514

€ 22.220

€ 22.765

€ 23.655

€ 24.745

Totaal opbrengst OZB     (x € 1.000)

€ 37.279

€ 38.571

€ 39.699

€ 41.090

€ 42.824

De tarieven voor 2021 zijn voorlopig becijferd op de tarieven zoals in bovenstaande tabel opgenomen. De WOZ-waardeontwikkeling is geanalyseerd uit de gerealiseerde verkoopcijfers tot voorjaar 2020. De herwaardering voor 2021 start in het derde kwartaal van 2020. Indien de ontwikkeling van de WOZ-waarden afwijkt van bovenstaande waardeontwikkeling, zal in de Raadsvergadering van december een voorstel worden ingediend met gewijzigde tarieven.

Afvalstoffenheffing
De kosten voor het verwerken van afval stijgen fors, met name voor het grof huishoudelijk afval, ook door de wettelijke opgelegde afvalstoffenbelasting. Verder zien we de hoeveelheden afval die worden aangeboden op de milieustations fors toenemen. Het tarief van € 0,05 per kilogram voor de zogenaamde betaalde afvalstromen op het milieustation en voor de grofvuildienst wordt al lang gehanteerd en dekt maar een gering deel van de kosten. Via de afvalstoffenheffing wordt de rest van de kosten voor de verwerking van het afval “omgeslagen“ over alle inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit tarief wordt verhoogd naar € 0,15 per kilogram, waardoor het meer kostendekkend is en recht doet aan “de vervuiler betaalt”. Hiermee komt het tarief in lijn met de tarieven in de regio en weren we bedrijfsmatig afval. Het tarief voor de burgers van buiten de gemeente ’s-Hertogenbosch verhogen we naar € 0,25 per kilogram. Het hogere tarief voor de betaalde afvalstromen heeft een kostenverlagend effect op de afvalstoffenheffing. Wel reserveren we middelen om eventuele negatieve bijeffecten van de tariefsverhoging op te vangen.
Ook zien we dat de opbrengst voor het oud papier onder druk staat en resulteert de aanbesteding voor het laten verwerken van het GFT-afval in een hogere prijs per ton. Deze laatste kostenverhogende effecten worden deels gecompenseerd door het wegvallen van de kosten voor de post-collectie van het PMD-afval (voor het sorteren en hergebruiken van verpakkingen (Plastic, Drankkartons en Blik)).
Al genoemde structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2021. De gemiddelde afvalstoffenheffing 2021 is hierdoor gelijk aan die van 2020.

In de afvalstoffenheffing 2021 zijn onderstaande structurele effecten verwerkt:

  • Inflatiecorrectie van 3,16% (€ 7,08)
  • Hogere kosten verwerking grof huishoudelijk afval (€ 4,77);
  • Hogere kosten voor verwerking GFT-afval (€ 2,26);
  • Lagere opbrengst voor oud papier (€ 1,62);
  • Vervallen kosten voor de post-collectie van PMD (€ -4,72);
  • Hoger tarief voor betaalde afvalstromen (€ -12,33);
  • Gemiddeld meer afval per aansluiting, m.n. grof huishoudelijk afval.

De volgende tarieven zijn becijferd:

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing

€ 210,23

€ 204,68

€ 204,68

€ 224,08

€ 224,08

Tarief eenpersoonshuishouden

€ 175,44

€ 173,16

€ 173,16

€ 188,40

€ 188,40

Tarief meerpersoonshuishouden

€ 228,00

€ 221,28

€ 221,28

€ 244,92

€ 244,92

Aantal betalende eenpersoonshuishoudens

23.241

23.968

25.584

26.457

26.780

Aantal betalende meerpersoonshuishoudens

43.973

44.336

44.794

45.319

45.584

Totaal opbrengst (x € 1.000)

€ 14.115

€ 14.036

€ 14.342

€ 16.084

€ 16.138

Voor de kostenonderbouwing van Afvalstoffenheffing wordt verwezen naar de bijlage Kostendekkendheid heffingen bij deze begroting.

Rioolheffing
De kosten van de gemeentelijke taken op het gebied van inzameling en transport van afvalwater, de verwerking van hemelwater en overtollig grondwater in het bebouwd gebied kan de gemeente op haar inwoners verhalen middels de rioolheffing.

De tarieven van de rioolheffing mogen maximaal 100% kostendekkend zijn.

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Tarief eigenaren (per object)

€ 62,64

€ 64,32

€ 65,76

€ 66,72

€ 66,04

Tarief kleinverbruikers (per object)

€ 62,64

€ 63,72

€ 64,68

€ 66,12

€ 64,76

Aantal aansluitingen

73.884

75.741

77.134

78.396

79.247

Totaal opbrengst (x € 1.000)

€ 10.205

€ 10.693

€ 11.121

€ 11.468

€ 11.415

Voor de kostenonderbouwing van Rioolheffing wordt verwezen naar de bijlage Kostendekkendheid heffingen .

Leges / Haven- en marktgelden / Grafrechten
Voor de kostenonderbouwing van deze heffingen wordt verwezen naar de bijlage Kostendekkendheid heffingen.

Hondenbelasting
De tarieven voor hondenbelasting stijgen met 3,16%.

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Tarief eerste hond

€ 81,12

€ 81,12  

€ 83,64

€ 85,20

€ 87,84

Tarief tweede hond

€ 121,92

€ 121,92

€ 125,64

€ 128,04

€ 132,00

Tarief derde en volgende hond

€ 162,96

€ 162,96

€ 168,00

€ 171,24

€ 176,64

Tarief kennel

€ 244,32

€ 244,32

€ 251,88

€ 256,68

€ 264,72

Totaal aantal honden (1 januari)

10.404

10.304

10.036

9.987

10.003

Opbrengst (x € 1.000)

€ 914

€ 904

€ 905

€ 914

€ 940

Overige heffingen

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Precariobelasting

Opbrengst (x € 1.000)

€ 374

€ 385

€ 447

€ 493

€ 584

Toeristenbelasting

Opbrengst (x € 1.000)

€ 828

€ 852

€ 1.235

€ 1.259

€ 1.298

Roerende-zaakbelasting

Opbrengst (x € 1.000)

€ 7

€ 7

€ 7

€ 7

€ 7

Leges Publieke Dienstverlening

Opbrengst (x € 1.000)

€ 1.677

€ 1.700

€ 1.085

€ 1.202

€ 1.349

Parkeerbelastingen

Opbrengst (x € 1.000)

€ 6.196

€ 6.196

€ 6.376

€ 6.443

€ 10.346

Precariobelasting
De opbrengst precariobelasting m.b.t. terrassen stijgt conform het groeimodel dat door de Raad in 2018 is vastgesteld. De precariobelasting voor overige objecten wordt met de inflatiecorrectie van 3,16% verhoogd.

Parkeerbelastingen
De parkeerbelasting betreft het heffen van parkeergeld op betaalde parkeerplaatsen en parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Deze parkeerplaatsen liggen in de binnenstad en in woongebieden rondom de binnenstad. De opbrengst parkeerbelasting stijgt conform het groeimodel dat door de Raad in 2019 is vastgesteld.

Leges Publieke Dienstverlening
De afzet van reisdocumenten en rijbewijzen vertoont een cyclisch patroon door de geldigheidstermijn. Door deze cyclische trend variëren begrote opbrengsten van jaar tot jaar. Binnen de legesheffing overstijgen de totale opbrengsten de kosten niet en houdt de gemeente zich aan de maximumtarieven die het Rijk voor bepaalde leges heeft vastgesteld.

Toeristenbelasting

In de raadsvergadering van 7 juli 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat er dekking nodig is voor aanpassingen in de ombuigingsvoorstellen. Via de toeristenbelasting wordt extra dekking van € 50.000,-- gegenereerd. Om dat te realiseren zijn de tarieven toeristenbelasting verhoogd met 7,15%. Dat is inclusief de inflatiecorrectie van 3,16%.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43