Begroting 2021

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Wat willen we bereiken?
We bouwen de komende jaren integraal verder met het functioneel en/of kwalitatief vernieuwen van de openbare ruimte. Daarbij wordt de afweging gemaakt tussen zowel het technische, functionele en/of kwalitatieve aspect en het bijdragen aan de hogere doelen van de stad. Als groot onderhoud of vervanging noodzakelijk is, passen we zo nodig ook de inrichting aan. We combineren zoveel mogelijk projecten. Daardoor kunnen we verschillende financieringsbronnen (ook subsidies) bundelen. We maken integrale risico-afwegingen, waarbij veiligheid en het voorkomen van kapitaalvernietiging maatgevende criteria zijn. Investeringen in vervangingen die bijdragen aan maatschappelijke opgaven van de stad krijgen in de planningsafwegingen zo mogelijk een pre. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan op lopende stedelijke ontwikkelingsprojecten. 
Het vitaliseringsbudget wordt de komende jaren geleidelijk verhoogd tot het niveau waarvoor de noodzakelijke vitalisering (vernieuwing) in de openbare ruimte nodig is. Het opgebouwde budget wordt hiervoor in 2021 verder verhoogd tot een totaalbedrag van € 5.588.300

Wat gaan we er voor doen?
Vanuit diverse invalshoeken wordt verder gewerkt aan het opwaarderen en vitaliseren van versleten en gedateerde openbare ruimte. Zo werken we vanuit een wijk- en buurtaanpak om de leefbaarheid in de buurten te verbeteren. We gaan in 2021 door met de vitalisering van de wijk West, aansluitend op herontwikkeling van woningen, zoals in de Nederlandse buurt.

We pakken onderdelen van de infrastructuur aan, om veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit te verhogen. Veelal betreft het herinrichting en versleten materialen vervangen in combinatie met het afkoppelen van regenwater. Projecten in 2021 zijn bijvoorbeeld:
o   Nederlandse buurt (Kruiskamp) 
o   Gestelsebuurt omgeving flat Guido Gezellelaan
o   Sparrenburg (Eikakkerhoeven)
o   Rijzertlaan
o   Vestingmuren Noordwal, Kasterenwal, Muntelwal
o   Sluis Engelen
o   Hefbrug Engelen ( nabij Sluis)
o   Westerpark (achter Avans en aan de Concordialaan) herinrichting i.v.m. einde levensduur bruggen en infrastructuur.

Om de veiligheid te borgen, kapitaalvernietiging tegen te gaan en bij te dragen aan de ambities van ‘s-Hertogenbosch, wenden we daarnaast vitaleringsmiddelen aan voor de vervanging van overige versleten kapitaalgoederen, zoals speeltoestellen, bomen, groen, beschoeiingen, steigers en damwanden (water gerelateerde objecten), fietsbruggen, bedrijventerreinen en polderwegen.
Bij vervangingen denken we vanuit het principe “vervangen is geen automatisme”. We kiezen bijvoorbeeld voor levensduur verlengende maatregelen als dat vanuit risico overwegingen aanvaardbaar is. Of we vervangen niet, maar ruimen op als de meerwaarde ervan niet meer aan de orde is. Ook vormen we om naar duurzamer oplossingen. Bijvoorbeeld 17 voet- en fietsbruggen in het Westerpark bereiken het einde van het levensduur. Vervanging van deze bruggen is geen automatisme. We maken een integrale afweging welke bruggen worden verwijderd danwel vervangen.Het betreft hier een integrale vitaliseringsopgave met herontwerp van het totale Westerpark, inclusief de infrastructuur (bruggen)

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43