Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Rechtmatigheid
Naar aanleiding van de voorstellen van de commissie Depla, in het rapport ‘Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten” legt met ingang van het verslagjaar 2021 ons college in de jaarrekening verantwoording af over de rechtmatigheid. Deze verantwoording gaat na een wetswijziging deel uitmaken van de jaarrekening, zodat de aandacht voor en de controle op rechtmatigheid op het huidig kwaliteitsniveau gehandhaafd blijft. De externe accountant geeft een getrouwheidsoordeel af over de jaarrekening, waarvan de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel uitmaakt. Deze wijziging markeert allereerst de verantwoordelijkheid van ons als college voor de rechtmatigheid. Het is vervolgens aan uw raad om de rechtmatigheidsverantwoording van ons college te bediscussiëren en te beoordelen. Het is de verwachting dat van het (zelf) geven van een rechtmatigheidsverantwoording een kwaliteitsimpuls uitgaat op de interne processen en beheersing. Wij dienen immers te kunnen steunen op een adequaat functionerend systeem van interne beheersing en -controle, om (primair) te waarborgen dat onze gemeente bij alle (financiële) beheershandelingen en transacties de wet- en regelgeving naleeft. Dit systeem zal tevens van belang zijn bij het opstellen van een overzicht van afwijkingen van rechtmatigheid. Tevens is de verwachting dat er meer vooruit gekeken zal worden naar het oplossen van onrechtmatigheden omdat wij ook beheersmaatregelen moeten formuleren. Wat gaan wij als college doen om bestaande onrechtmatigheden op te heffen of nieuwe onrechtmatigheden te voorkomen? Ook dit laatste kan een gespreksonderwerp zijn tussen uw raad en ons als college. Hierbij is het van belang dat het voltallige college verantwoordelijk is (zich verantwoordelijk voelt) voor het afgeven van de rechtmatigheids-verantwoording. De wethouder van financiën kan hierbij wellicht een coördinerende rol vervullen binnen ons college, maar de fouten en/of onduidelijkheden kunnen betrekking hebben op het brede beleidsterrein van de gehele gemeente.
Deze paragraaf Bedrijfsvoering wordt de aangewezen plek om een nadere toelichting te geven door ons als college op zaken die de rechtmatigheid raken en hoe de beheersing is vormgegeven.

Financiële pakket
Het financiële pakket vormt de wervelkolom van de bedrijfsvoering van een organisatie. Ze zijn als het ware met elkaar vergroeid. Dit leidt tot allerlei sub-optimale oplossingen en de vraag of dat niet beter kan. De afgelopen periode is benut om scherper in beeld te krijgen hoe we ons huidige pakket gebruiken en hoe we verbeteringen door kunnen voeren. Ook hebben we een marktverkenning uitgevoerd. De conclusie daarvan luidt dat we ons financiële pakket gaan aanbesteden. Die aanbesteding zal in 2021 plaatsvinden. Vervolgens implementeren we de winnende oplossing in 2022, zodat we die oplossing vanaf 1 januari 2023 kunnen gaan gebruiken.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43