Begroting 2021

Programma's

Opgroeien en talentontwikkeling

Tijdig de juiste hulp in gezinssituaties
De instroom in jeugdhulp is in 2020, als gevolg van corona, niet verhoogd ten opzichte van 2019. Voor 2021 verwachten we ook geen grote toename wanneer de effecten van corona hetzelfde blijven. In geval van een tweede uitbraak zullen spanningen optreden bij jongeren en in gezinnen. Dan is een toename in de jeugdhulp denkbaar.
We verwachten door de Corona een geringe stijging in het aantal zorgvragen namelijk 0,5%. Dit leidt ertoe dat de kosten Jeugdhulp oplopen van € 0,4 mln. tot € 0,5 mln.  

Onderwijs en arbeidsmarkt
In verband met de coronacrisis verwachten we een toename van het percentage vroegtijdig schoolverlaters. Onze doelstelling voor 2021 is om het beter te doen dan referentiegemeenten. We verwachten ook een daling van het percentage jeugdigen dat zonder startkwalificatie aan het werk is. In welke mate is nu nog onduidelijk. Als doelstelling 2021 hanteren we nu 38%.

Als gevolg van onderwijs op afstand hebben sommige jongeren een achterstand opgelopen. Al aanwezige verschillen zijn soms groter geworden. Dit kan een leerachterstand betreffen maar ook een ontwikkelings- of sociaal-emotionele achterstand. Samen met onderwijspartners, jongerenwerk en andere organisaties ontwikkelen we een passend aanbod met specifieke aandacht voor onderwijskansen. Schoolverzuim vraagt om een snelle en preventieve aanpak. Vanaf medio 2020 is er extra capaciteit voor de inzet van leerplichtambtenaren.
Jongeren hebben als gevolg van de economische situatie meer problemen om een stageplek, een leerbaan of een baan te vinden. Naar verwachting zullen de meest kwetsbare jongeren hier nadelen van ondervinden. Lokaal is er vanaf medio 2020 extra capaciteit voor RMC-coaches, jobcoaches en werkconsulenten. Ook in regionaal verband werken we aan tegengaan van schooluitval en tegengaan van jeugdwerkloosheid.

Door de corona maatregelen vindt er bij onze Brede Basisscholen minder verhuur van zalen plaats voor lokale initiatieven. Ook zijn er extra kosten die hiermee gepaard gaan (schoonmaak, desinfectie). Wij verwachten dat dit in het jaar 2021 ook nog voortduurt en verwachten hierbij een nadeel van ca. € 80.000.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43