Begroting 2021

Programma's

Participatie en daginvulling

Door de coronacrisis verwachten we dat het aandeel mensen dat (zeer) ernstig eenzaam is toeneemt. De mate waarin is nog onduidelijk. Voor zowel 19-64 jarigen als voor 65-plussers hanteren we als doelstelling 15%. Ook verwachten we een toename van het percentage mantelzorgers dat de mantelzorg (zeer) belastend vindt. We hanteren een doelstelling van 16%.

In 2021 vermindert waarschijnlijk de medische en de gezondheidscrisis. De sociaaleconomische crisis wordt in 2021 meer zichtbaar. We verwachten een verscherping van de tweedeling in de samenleving, niet alleen tussen groepen inwoners, maar ook tussen wijken en buurten. Met name in onze aandachtsgebieden verwachten we een toename van gezondheidsproblemen, eenzaamheid, werkloosheid, armoede en schulden, maatschappelijke onrust, criminaliteit en radicaal gedachtengoed. Samen met onze partners in de basisondersteuning en de specialistische ondersteuning zetten we ons in om de toenemende tweedeling beheersbaar te houden en inwoners zoveel mogelijk in staat te stellen om mee te blijven doen in de samenleving. We sluiten aan bij talenten en initiatieven van inwoners zelf. We houden oog voor eenzame mensen, vrijwilligers en (overbelaste) mantelzorgers. Evenals in 2020 nemen we maatregelen om de basisinfrastructuur in wijken en buurten overeind te houden of te verstevigen (dienstverlening, accommodaties en netwerken).

We verwachten een grotere druk op de basisondersteuning en de specialistische ondersteuning, het financieel effect is op dit moment nog moeilijk te bepalen. Daarnaast zien we bij de sociaal-culturele centra dat de beperkende maatregelen voor een exploitatieprobleem zorgen. Voor een gezonde exploitatie van de sociaal culturele centra  zijn de verantwoordelijke beheerstichtingen afhankelijk van voldoende inkomsten uit zaalverhuur en bar. De verwachting is dat er aanvullend lokale middelen nodig zijn omdat de aangekondigde landelijke compensatieregeling waarschijnlijk niet voldoende is.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43