Begroting 2021

Programma's

Werk en inkomen

In 2020 hebben we de eerste gevolgen van de corona-uitbraak gezien: oplopende werkloosheid heeft geleid tot extra instroom aan uitkeringsgerechtigden, terwijl de uitstroom afnam door het verslechterde economische klimaat. De gevolgen voor 2021 zijn van diverse factoren afhankelijk, waaronder of er een tweede golf komt en hoe de economie gaat reageren op de afbouw van de landelijke steunmaatregelen zoals NOW en TOZO. Bij de voorspelling van de verwachte aantallen uitkeringsgerechtigden sluiten we aan bij de berekeningen van bureau Berenschot. Berenschot heeft de vier scenario’s van het Centraal Planbureau (CPB), waarin de economische impact van de corona-uitbraak wordt geschetst, doorvertaald naar de gevolgen voor het landelijk aantal uitkeringsgerechtigden voor de Participatiewet. Op basis van het beeld dat we begin september 2020 hebben, volgen wij daarbij het scenario ‘basisraming/ matig herstel’. Voor de uitkeringsaantallen betekent dat voor 2021 gemiddeld 3.575 uitkeringen. De oorspronkelijke prognose (pre Corona) was gemiddeld 3.275 uitkeringen.
Conform de gangbare systematiek wordt het BUIG budget 2021 bijgesteld op basis van de verwachte conjuncturele ontwikkelingen en de landelijke realisatie 2020. Afhankelijk van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt, is daarmee de verwachting dat volgend jaar slechts een beperkt effect resteert en aanpassing van de begroting 2021 voor wat betreft de BUIG op dit moment niet opportuun is. Voorwaarde daarbij is dat huidige model en verdeelsystematiek blijven gelden. Aandachtspunt is verder dat door de goede prestaties op het gebied van de uitkeringen in de afgelopen jaren, in de begroting structureel een surplus is opgenomen ten gunste van de algemene middelen van €7 mln. Daarnaast is de verwachting dat de uitvoeringkosten zullen toenemen als het aantal uitkeringen stijgt. Deze worden gefinancierd vanuit het cluster Inkomen en Participatie van het gemeentefonds. Op basis van de 4 scenario’s betekent dit een toename van de uitvoeringskosten in de bandbreedte van € 290.000 tot € 660.000.

De corona-uitbraak heeft ook gevolgen voor de doelstelling ‘het aantal mensen dat werkt met ondersteuning vanuit de Participatiewet’. Pre-corona was de doelstelling om 719 personen met ondersteuning naar werk te begeleiden, nu verwachten we 610 personen met ondersteuning naar werk te kunnen begeleiden.

We verwachten dat in 2021 meer mensen gebruik zullen gaan maken van de BBZ. De landelijke steunmaatregel voor zelfstandig ondernemers (TOZO) eindigt per 1 juli 2021. Onbekend is hoeveel ondernemers die van deze regeling gebruik hebben gemaakt, aanspraak zullen kunnen maken op de BBZ, een regeling die aanmerkelijk strengere eisen kent dan de TOZO. Daarmee is de onzekerheid op dit moment te groot om de financiële consequenties in te kunnen schatten.

Ook voor de debiteuren zien wij een risico. Het totale openstaand saldo bedraagt op dit moment ca. €9,5 mln. waarvan ca. €7,5 mln. is voorzien als dubieus. Verwachting is dat door de corona crisis minder afgelost zal worden. We verwachten maximaal 5% meer afboekingen (ca. €475.000).

Ook binnen de exploitaties van het participatiebedrijf zien we effecten door de beperkende corona maatregelen en een hoger ziekteverzuim. In 2021 verwachten we daardoor een negatief effect in de bandbreedte van €300.000 tot €600.000. Dit zal naar verwachting opgevangen kunnen worden door overheveling van de restant compensatie die het Rijk in 2020 heeft toegekend voor SW bedrijven.

Tenslotte verwachten we ook effecten binnen diverse re-integratie instrumenten, zoals het Participatiehuis. Binnen de RIVM-richtlijnen gaat de dienstverlening gewoon door, maar de aantallen zullen door de 1,5 meter richtlijn anders zijn dan in eerste instantie verwacht. In het Participatiehuis verwachten we in 2021 175 mensen te kunnen ondersteunen. Pre-Corona was de verwachting 240.
Daarnaast verwachten we samen met werkgevers minder leerwerkplekken in kansrijke sectoren te kunnen realiseren.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43