Begroting 2021

Paragrafen

Financiering

De financiering van de gemeentelijke activa vindt plaats met interne middelen (reserves en voorzieningen) en met extern aangetrokken geldleningen. De begrote externe rentelasten bedragen € 4,4 miljoen.
De rentelasten van de financieringsmiddelen worden doorbelast aan de gemeentelijke onderdelen door middel van de omslagrente. Net als vorig jaar hanteren we een omslagpercentage van 0,50%. Omdat we werken met een afronding ontstaat een verschil tussen de werkelijke rentekosten en de aan activa toegerekende rentekosten. Dit resulteert in een nadelig renteresultaat van € 0,5 miljoen op het taakveld Treasury. Op de overige taakvelden zijn de rentekosten juist € 0,5 miljoen lager door deze afronding.
De extra financieringsbehoefte is voor 2022 ingeschat op € 35 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met de vernieuwbouw van het Theater aan de Parade. De rentelasten over deze financieringsbehoefte zijn opgenomen in de externe rentelasten.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43