Begroting 2021

Paragrafen

Financiering

Op basis van onze huidige inschattingen zullen de langlopende leningen zich in 2021 als volgt ontwikkelen:

Bedragen x € 1.000

Bedrag

Gemiddelde rente

Invloed op gem. rente

Beginstand per 1 januari 2021

343.170

1,46%

Reguliere aflossing

-52.010

0,30%

0,21%

Herfinanciering (inclusief nieuwe leningen)

75.000

-0,32%

-0,41%

Eindstand per 31 december 2021

366.160

1,26%

In maart 2021 loopt een jaarlening van € 40 miljoen af. Ons voornemen is om deze aflossing te herfinancieren. Daarnaast lopen de leningen die doorverstrekt zijn aan het Stadsgewest af voor een bedrag van € 7 miljoen. De resterende aflossingen betreffen aflossingen op lineaire en annuïtaire leningen.  
Tenslotte verwachten we extra financiering nodig te hebben voor geplande investeringen in 2021 voor in totaal € 35 miljoen.

Uitzettingen
Op basis van onze huidige inschattingen zullen de vaste uitzettingen zich in 2021 als volgt ontwikkelen:

Bedragen x € 1.000

Bedrag

Gemiddelde rente

Invloed op gem. rente

Beginstand per 1 januari 2021

166.004

3,87%

Reguliere aflossingen

-9.415

1,09%

0,16%

Eindstand per 31 december 2021

156.589

4,03%

Het grootste deel van de reguliere aflossingen betreft de financiering van het Stadsgewest. Zij rekenen eind 2020 tussentijds met de deelnemende gemeenten af en lossen vervolgens de door ons verstrekte leningen begin 2021 af.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43