Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

De informatiesamenleving is volop in ontwikkeling en zorgt ervoor dat er steeds meer en verdergaande eisen worden gesteld aan de gemeentelijke informatievoorziening. De beschikbaarheid van systemen en de vraag naar uitwisseling van data en informatie zal de komende periode verder toenemen. Een andere trend is de vraagtoename naar het faciliteren van digitale samenwerkingsvormen binnen de organisatie, met partners en inwoners. Het is hierbij belangrijk om enerzijds de ruimte te bieden voor nieuwe ontwikkelingen en anderzijds zorg te dragen voor de bedrijfscontinuïteit van systemen en de borging van de wettelijke kaders met betrekking tot privacy en informatiebeveiliging. Een gezonde balans behouden tussen beiden is een voortdurende uitdaging. In de huidige situatie met beperktere financiële middelen en bezuinigingen, wordt de uitdaging nog groter. Deze situatie onderschrijft het belang van doordacht beleid en integrale keuzes. Gericht op meerwaarde en een kosten-baten afweging. Ook kijken we hierbij telkens of  het slimmer kan door aan te sluiten op een landelijk en/of regionaal initiatief. Het wiel elke keer zelf opnieuw uitvinden is, mede dankzij toenemende gemeentelijke samenwerking (Samen Organiseren), steeds minder nodig. Samenwerking biedt voordelen op het vlak van gezamenlijke ontwikkeling (‘eenmalig ontwikkelen en meervoudig gebruiken’), inkoop en beheer van de benodigde voorzieningen en de concurrentie om schaarse ICT-expertise.

Samen Organiseren: Meerjarenprogramma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2020-2024
Vanuit bovenstaande insteek leveren we ook in 2021 een bijdrage aan de beweging Samen Organiseren en het Meerjarenprogramma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2020-2024 (GGU) onder regie van VNG Realisatie. De mate van bijdrage is divers en varieert van het volgen van specifieke thema’s tot het in de voorhoede meewerken aan landelijke projecten en programma’s zoals Common Ground [1]  en GBI [2] . Sturing op de GGU-ontwikkelingen vindt plaats door deze ontwikkelingen op te nemen in het gemeentelijk strategisch ICT-projectenportfolio. De keuze waaraan mee te doen en wanneer (nog) niet is afhankelijk van de kosten-baten afweging en de doorvertaling hiervan met de gemeentelijke ambities. We maken bewust keuze op basis wat we belangrijk vinden, meerwaarde van inzien en organiseren het slim!

Innoveren en faciliteren
Vanuit innovatie dragen we bij aan diverse actuele thema’s en opgaven, zoals Toonaangevende Datastad, Datagedreven sturen, Internet of Things, Artificial Intelligence en Robotisering. Dergelijke thema’s bieden kansen in de buitenruimte maar ook binnen de organisatie in de vorm van betere gemeentelijke dienstverlening en efficiency in de bedrijfsvoering. Daarbij zetten we het werken met het ‘ICT-innovatiefonds’ voor de realisatie van innovatieve concepten voort. Ook blijven we werken aan het aantrekken en ontwikkelen van de benodigde kennis en competenties voor onze organisatie. Het gaat hierbij niet alleen inhoudelijke kennis, maar juist ook procesexpertise zoals Agile coaches, Scrummasters, Programma-management, Leanmanagement, klantreizen, risicomanagement en Ynnovate.    

Voor de reguliere ICT-projecten zoals vervangingen, upgrades en integratievraagstukken hebben we een solide projectenportfolioproces als sturingsmiddel. Andere terugkerende werkzaamheden zijn het opstellen en bijstellen van (informatie)beleid, het onderhouden van Concern Informatie Architectuur, de Technische Architectuur, advisering van de lijnafdelingen, leveranciers- en software assetmanagement en het bijdragen aan en uitvoeren van gemeentelijke programma’s en projecten. Ook borgen we de continuïteit van de huidige digitale (samen)werkomgeving; we dragen zorg voor een stabiel en veilig digitaal netwerk, goed functionerende generieke ICT-voorzieningen (hardware en software) en een hoog niveau van gebruikersondersteuning.
[1]  Common Ground is het idee om naast de bestaande gemeentelijke ICT-infrastructuur een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur te bouwen voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten.
[2]  Gemeenschappelijke Basisprocessen Inkomen 

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43