Begroting 2021

Hoofdlijnen

Bestuurlijke hoofdlijnen

Inleiding

Onzekerheid. Dat is het woord dat de huidige tijd misschien wel het beste kenmerkt. Na een periode van economische voorspoed zijn we als donderslag bij heldere hemel in een compleet andere situatie terecht gekomen. Het Coronavirus deelde en deelt nog altijd harde klappen uit. Niet alleen waar het gaat om de gezondheid van inwoners, maar ook aan de economie. Het virus is onvoorspelbaar. Met golfbewegingen trekt het zich terug om daarna weer hard aan te vallen.
Ook in 2021 zijn we nog niet van het virus af. Met de gevolgen in de maatschappij blijven we in meer of mindere mate te maken hebben, totdat er een werkend vaccin is. Grote en kleine evenementen en feestelijkheden zullen ook in 2021 op een andere manier ingericht worden. Los nog van het gezondheidsaspect (- dat diep in gezinnen in kan grijpen) grijpt het virus in de levenssfeer van iedereen in, en zorgt het bijna bij iedereen voor een verandering van persoonlijke plannen en ambities in 2021, of dat nou een huwelijksfeest, wereldreis, of het vieren van Carnaval is; we moeten ons steeds blijven aanpassen.

De economische crisis kent een ander verloop. Naarmate de crisis voortduurt, stapelen de effecten op. En grijpt de crisis steeds meer om zich heen in onze maatschappij. Veel sectoren zijn nu al zwaar getroffen. Fysieke winkels in binnensteden komen onder druk te staan. Doordat online winkelen verder toe neemt. Ook de evenementenbranche is in zwaar weer. Het zijn slechts twee voorbeelden. Iedere week is er wel weer een nieuwe sector die op de een of andere manier de noodklok luidt. Het is goed voor ons te beseffen dat het niet alleen gaat om de kwetsbare positie van bedrijven. Het zijn mensen, met gezinnen, die in onzekerheid over de toekomst verkeren. Gelukkig zien we ook dat veel ondernemers veerkracht en creativiteit tonen. Zij verzinnen nieuwe concepten om door te kunnen blijven gaan. Of vinden zichzelf opnieuw uit. Bijvoorbeeld ondernemers in de horeca en detailhandel.

Met onze aanpak van Helpen, Ondersteunen en Perspectief bieden maken we een vuist tegen de negatieve gevolgen van de crisis. We richten ons daarbij niet alleen op het nu, maar kijken verder naar wat we kunnen en moeten doen voor het ’s-Hertogenbosch van na Corona. Onze mogelijkheden als gemeente zijn wel beperkt. Niet in de laatste plaats in financiële zin. Want ook op onze begroting heeft het Coronavirus een grote impact. Hoe groot precies, dat is nog onzeker. Wij meldden u dit ook al in onze raadsinformatiebrief over het 2de corona report. De economische gevolgen van het Coronavirus zijn nog niet precies duidelijk. En mede afhankelijk van de duur van de crisis. Komen we in een tijdelijke recessie, of in een langdurige crisis? Nu is nog niet precies te zeggen wat het gaat worden. Onzekerheid is er ook over mogelijke nieuwe steunpakketten. Naast de eerdere steunpakketten van Rijksoverheid wordt op Europees en Provinciaal niveau gewerkt aan ondersteuning, die zich vooral richten op de korte termijn. We weten niet wanneer we daar gebruik van kunnen maken en onder welke voorwaarden.
Ondanks al deze onzekerheid willen we als college waar het kan wel een zo compleet mogelijk beeld schetsen. Van de impact die de crisis heeft op ons gemeentelijk huishoudboekje. Met het realisme dat het financiële plaatje er binnenkort misschien weer heel anders uitziet.

Er zijn gemeenten die op voorhand aankondigen een niet- sluitende begroting in te dienen. Wij kunnen u een sluitende going concernbegroting presenteren voor de jaren 2021 en 2022. Hier voegen wij het pakket aan ombuigingen uit de Voorjaarsnota aan toe. Daarbij verwerken wij de alternatieve ombuigingsvoorstellen, zoals door uw raad per motie gevraagd bij de behandeling van de Voorjaarsnota. De incidentele middelen uit de screening van de reserves en voorzieningen gebruiken wij om deze going concern-begroting voor het restant van deze bestuursperiode (2022) sluitend te maken. Wij geven u in deze begroting per programma inzicht in de (mogelijke) gevolgen voor 2021 van de Coronacrisis voor onze gemeente. ’s-Hertogenbosch beschikt over een buffer om de financiële nadelen als gevolg van de Coronacrisis op te vangen. Deze bestaat uit de incidentele middelen uit de screening van de reserves en voorzieningen alsmede uit onze algemene reserve.

Eerder schreven wij u al dat voor de jaren na 2022 een nieuwe taakstelling waarschijnlijk onvermijdelijk is, maar dat het volstrekt is onduidelijk hoe groot het ombuigingspakket moet worden. We kiezen hier daarom niet voor. Waarmee we voorkomen dat we uiteindelijk onnodige bezuinigingen doorvoeren met een grote maatschappelijke impact. De ontwikkelingen moeten zich eerst verder uitkristalliseren, vooral op Rijksniveau. De onderhandelingen in 2022 over een nieuwe bestuursperiode lijken een goed moment om over aanvullende financiële ingrepen nadere afspraken te maken. Deze werkwijze is in onze ogen het meest realistisch. Met de going concern begroting die we u voorleggen, kunnen we bovendien nog steeds uitvoering blijven geven aan ambities uit het bestuursakkoord- en die ambities zijn niet gering.

Wij zijn daarbij trots op dat wat nu al bereikt is tijdens deze collegeperiode. Er liggen op tal van dossiers dor uw raad aangenomen concrete plannen en ideeën voor de toekomst.
Wij hebben er veel vertrouwen in dat we met deze plannen, ideeën en voorstellen ook weer goed uit de crisis zullen komen. Om maar enkele zaken te noemen: de ontwikkeling van het EKP-terrein, het Innovatiedistrict en visie Grencoterrein, de Bossche Stadsdelta, het nieuwe Theater aan de Parade, en alle plannen rondom duurzame mobiliteit en energie. Maar ook de planen en werkwijze in het sociaal domein en de arbeidsmarkt: al deze zaken zorgen bij ons voor een nieuwe en ronduit positieve blik in de toekomst.

Ondanks alle negatieve gevolgen van de Coronacrisis blijft ’s-Hertogenbosch als stad fier overeind.
Dat het Duitse blad Focus ’s-Hertogenbosch heeft uitgeroepen tot de op 1 na beste woonstad ter wereld, is daarin tekenend en ene groot compliment. Ons Bossche DNA wordt niet geraakt door Corona. Een ongelooflijke veerkracht en wendbaarheid is zichtbaar geworden. De Bossche Zomer is daarvan misschien wel hét voorbeeld. Hierdoor bleef het mogelijk om elkaar te ontmoeten. Dankzij verrassende nieuwe samenwerkingen. En een flinke dosis creativiteit, ondernemerschap en vernieuwing. Veel inwoners zetten zich bovendien belangeloos in om hun steentje bij te dragen. De Bossche zomer heeft ons laten zien dat de stad ineens in grootte kan toenemen. In die geest willen we graag de komende jaren verder bouwen aan en met ’s-Hertogenbosch. Een manier van werken waarmee we met veel vertrouwen de toekomst van onze gemeente tegemoet kunnen zien.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43