Begroting 2021

Hoofdlijnen

Bestuurlijke hoofdlijnen

Raadsvoorstel

In de gemeenteraadsvergadering van 10 november 2020 wordt de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen over de conceptbegroting 2021. De inhoud van dit raadsvoorstel (reg.nr. 10405428) is als volgt:

1)   Status
Op grond van uw budgettaire bevoegdheid, bieden wij, ter vaststelling de conceptbegroting 2021 aan.

2)   Samenvatting
In oktober 2020 hebben wij u de digitale conceptbegroting 2021 aangeboden.
Vaststelling van deze conceptbegroting dient in de raadsvergadering van 10 november 2020 te geschieden door uw raad. In de commissievergaderingen van 26 tot en met 29 oktober is de conceptbegroting 2021 behandeld. De conceptbegroting 2021 is ook behandeld door de bestuursraden, de GOR en het GO.
De door de commissies uitgebrachte adviezen zijn u voor de behandeling in de raadsvergadering van 10 november 2020 verstrekt.

3)   Voorstel:
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten:
1.   de conceptbegroting 2021 vast te stellen
2.   de conceptbegroting 2021 van de afdeling Orthen vast te stellen

4)   Aanleiding
In oktober 2020 hebben wij u de digitale conceptbegroting 2021 aangeboden. Vaststelling van deze conceptbegroting dient in de raadsvergadering van 10 november 2020 te geschieden door uw raad. In de commissievergaderingen van 26 tot en met 29 oktober 2020 is de conceptbegroting 2021 behandeld. De conceptbegroting 2021 is ook behandeld door de bestuursraden, de GOR en het GO.
De door de commissies uitgebrachte adviezen zijn u voor de behandeling in de raadsvergadering
van 10 november 2020 verstrekt.

5)   Procedure
De door u vastgestelde conceptbegroting 2021 en de conceptbegroting 2021 van de afdeling Orthen zullen wij conform artikel 191 van de Gemeentewet voor de wettelijke datum van 15 november
inzenden aan Gedeputeerde Staten.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,
De gemeentesecretaris,      De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg      drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlagen:
Conceptbegroting 2021

Ter inzage:
-

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 10 november 2020;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 06 oktober 2020,
regnr. 10405428;

gelet op de Gemeentewet;

Besluit
1.   De conceptbegroting 2021 vast te stellen
2.   De conceptbegroting 2021 van de afdeling Orthen vast te stellen.

's-Hertogenbosch,
De gemeenteraad voornoemd,
De griffier,      De voorzitter,

drs. W.G. Amesz      drs. J.M.L.N. Mikkers

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43