Begroting 2021

Financiële begroting

Bijlagen

Omschrijving

Uitgaven

Inkomsten

0.1 Bestuur

18.461

2.044

0.10 Mutaties reserves

23.347

35.604

0.2 Burgerzaken

5.206

2.071

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

760

506

0.4 Overhead

45.630

5.809

0.5 Treasury

10.821

21.107

0.61 OZB woningen

-

32.493

0.62 OZB niet-woningen

-

10.294

0.63 Parkeerbelasting

-

20.633

0.64 Belastingen overig

4.181

1.740

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-

298.746

0.8 Overige baten en lasten

-2.739

1.582

0.9 Vennootschapsbelasting

175

-

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

9.226

-

1.2 Openbare orde en veiligheid

8.365

1.009

2.1 Verkeer en vervoer

28.824

2.810

2.2 Parkeren

12.291

15

2.3 Recreatieve havens

12

6

2.4 Economische havens en waterwegen

2.350

117

2.5 Openbaar vervoer

108

-

3.1 Economische ontwikkeling

4.827

3.769

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.942

762

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

420

429

3.4 Economische promotie

1.491

2.101

4.1 Openbaar basisonderwijs

682

-

4.2 Onderwijshuisvesting

27.286

15.409

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

15.321

8.997

5.1 Sportbeleid en activering

7.749

1.157

5.2 Sportaccommodaties

9.960

3.742

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

18.193

2.062

5.4 Musea

3.769

374

5.5 Cultureel erfgoed

3.319

1.004

5.6 Media

3.278

-

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

11.952

436

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

24.660

2.023

6.2 Wijkteams

10.890

810

6.3 Inkomensregelingen

80.216

69.287

6.4 Begeleide participatie

37.168

14.589

6.5 Arbeidsparticipatie

11.216

1.561

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

5.662

156

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

41.567

12.378

6.71 Maatwerkdienstverleningen 18+

3.262

661

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

139.704

102.308

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

39.195

2.227

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

522

-

7.1 Volksgezondheid

8.929

259

7.2 Riolering

8.927

11.583

7.3 Afval

50.649

56.103

7.4 Milieubeheer

4.565

402

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

158

126

8.1 Ruimtelijke ordening

3.609

908

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

51.993

50.716

8.3 Wonen en bouwen

7.597

4.772

Totaal

807.697

807.697

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43