Begroting 2021

Programma's

Beleggingen en overige baten en lasten

Financiën

Het programma Beleggingen en overige baten en lasten bestaat uit de netto inkomsten van de gemeentelijke beleggingen, de saldi kostenplaatsen en de nog niet verdeelde budgetten. Daarnaast vallen het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting, het bedrag voor onvoorzien en de kosten van de overhead onder dit programma. De eventuele te betalen vennootschapsbelasting wordt verrekend met de reserve grondbedrijf en/of de bedrijfsrisicoreserve afvalstoffendienst. De post onvoorzien is geraamd op € 225.000.
Om de raad meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, moet met ingang van de begroting 2017 een overzicht van de kosten van overhead in de begroting worden opgenomen.

Overhead (bedragen x € 1)

2020

2021

   - ICT

12.100.870

12.487.510

   - Financiële administratie/inkoop

1.976.060

2.778.230

   - Informatiemanagement

1.383.680

1.421.040

   - Directe huisvestingskosten

3.701.200

3.928.550

   - Indirecte huisvestingskosten

752.230

851.160

   - Communicatie

1.936.590

1.957.510

   - Bestuursondersteuning

1.977.220

2.059.140

   - Personeel- en facilitaire zaken

3.192.320

3.344.550

 Centrale overhead

27.020.170

28.827.690

 Sector overhead

10.600.270

11.187.910

 Afdelingsoverhead

4.677.070

5.145.380

 Huisvestingskosten dislocaties (kantoorruimte)

1.027.320

1.093.250

 Totaal Overhead bruto

43.324.830

46.254.230

 Overhead Grondbedrijf

-2.069.420

-849.170

 Overhead Investering

-2.019.400

-3.383.730

 Inkomsten

-1.703.340

-2.063.400

 Storting in / onttrekking aan reserve

-416.720

-323.750

 Totaal Overhead Netto

37.115.950

39.634.180

De toename van de overheadkosten is het gevolg van de aanpassing van het prijsniveau.

Wat kost het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (schaal x € 1.000):

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43