Begroting 2021

Financiële begroting

Financiële positie

Begrotingsbeeld 2021

De begroting 2021 is een financiële vertaling van de uitgangspunten 2021 en de ontvangen meicirculaire 2020. Ten opzichte van de actualisatie van de begroting 2020 hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan (bedragen x € 1 miljoen):

Stand begroting na actualisatie

3,1 N

Algemene uitkering

5,9 V

Loon- en prijsontwikkeling

5,0 N

Hogere OZB/Precario/Leges

0,3 V

BUIG/Participatiewet

1,0 N

Overig

0,4 V

0,6 V

Bestaand beleid begroting 2021

2,5 N

Taakstelling ombuigingen

2,7 N

Ombuigingsvoorstellen

4,4 V

Inzet reserve Screening reserves en voorzieningen

0,8 V

2,5 V

TOTAAL BEGROTING 2021

-

TOELICHTING BESTAAND BELEID

Algemene uitkering
Ten opzichte van de begroting na wijziging 2020 laat de algemene uitkering 2021 een budgettair voordeel van € 5,9 miljoen zien. Het volgende overzicht kan worden gegeven (bedragen x € 1 miljoen):

Omschrijving

Bedrag

Accres

7,5

Ontwikkeling basisgegevens/uitkeringsbasis

-/- 2,1

Verdeelreserve

-/- 0,3

Opschalingskorting

0,3

BTW compensatiefonds

0,3

Overige mutaties

0,2

TOTAAL

5,9

Een toelichting op alle mutaties in de algemene uitkering kunt u hier vinden.
 
Loon- en prijsontwikkeling
De loon- en prijsontwikkelingen zijn toegepast conform de begroting en leiden tot een nadeel van € 5,3 miljoen. De lonen zijn met 4,12% gestegen, de prijzen met 2,2%. In de meerjarenbegroting was deels al rekening gehouden met deze stijging.  
De indexcijfers zijn gebaseerd op de huidige CAO met loonstijgingen per 1 juli en 1 oktober 2020. Daarnaast is gerekend met een loonstijging van 2% per 1 mei 2021. Deze inschatting hangt af van de nieuwe CAO. Verder is er ook een aanname gedaan dat de pensioenpremie met 2% zal stijgen (werkgever + werknemer).
De prijsontwikkeling is overgenomen uit het CEP 2020.
In de begroting 2021 is conform de reguliere indexering rekening gehouden met te verstrekken
subsidies. Dit leidt tot een toename van de uitgavenbudgetten met € 1 miljoen. Onderdeel van de ombuigingen (Spoor 4) is een korting op de loon- en prijsindex van gesubsidieerde instellingen van € 0,3 miljoen.

Hogere OZB/Precario/Leges
De OZB is gebaseerd op de ontwikkelingen in de woningbouw. Deze wijkt positief af van hetgeen in onze meerjarige begroting is opgenomen. De precario is opgenomen conform het groeimodel dat door de raad is vastgesteld. De verwachte hogere afzet van reisdocumenten leidt ook tot een positieve bijstelling ten opzichte van 2020.

BUIG/Participatiewet
Voor BUIG is een inschatting gemaakt van de uitkeringskosten die we verwachten en de rijksuitkering die hier tegenover staat.
Inzake de participatiewet worden verschillende ontwikkelingen geschetst. Ten eerste wordt een verlaging van de rijksbijdrage voor WWB-klassiek opgenomen (€ 0,3 miljoen). Het is niet ondenkbaar dat hier in verband met het uitstel van de herijking in het gemeentefonds nog een suppletie voor ontvangen wordt. Het ministerie heeft hierover nog geen uitsluitsel gegeven.  
Ten tweede wordt het wegvallen van de Bonus beschut werk opgenomen (€ 0,4 miljoen). Deze bonus werd verkregen naar gelang de vergroting van het aantal gerealiseerde beschut werkplekken. De werkzaamheden blijven, maar de bonus vervalt.
Ten derde ontstaat een nadeel ten gevolge van een toename van het aantal medewerkers met Beschut Werk (€ 0,2 miljoen). Dit leidt tot hogere loonkosten en, omdat de loonwaardes hoger zijn, tot lagere ontvangen loonkostensubsidies. Dit legt extra druk op de netto toegevoegde waarde van Beschut Werk.

TOELICHTING OMBUIGINGEN

Uit de meerjarenbegroting 2021-2023 bleek een tekort op de exploitatie te ontstaan van uiteindelijk € 4,3 miljoen. Bij het vaststellen van de begroting 2020 is hiervoor een taakstelling opgenomen, met het besluit de invulling van deze taakstelling bij de voorjaarsnota 2021 aan de gemeenteraad voor te leggen. Door voortschrijdend inzicht en zeker ook de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus is de financiële huishouding verder onder druk te komen staan. Hierdoor zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met een totaalpakket van structureel € 5,7 miljoen (inclusief een vrijwel unaniem ingediende motie). Hiermee worden nog niet alle (verwachte) tekorten opgevangen. Omdat het echter bij het samenstellen van deze begroting niet helder is wat de structurele gevolgen van de Coronacrisis zullen zijn, en in hoeverre het Rijk hierin compensatie zal bieden, is besloten de tekorten van 2021 en 2022 te dekken uit de Reserve Screening reserves en voorzieningen. Voor de tekorten in de volgende jaren wordt een taakstelling opgenomen.

In de meerjarenbegroting 2021-2024 is structureel € 5,7 miljoen aan ombuigingen verwerkt. De opbouw hiervan is als volgt (bedragen x € 1 miljoen):

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Ombuigingen/verhoging inkomsten

1,8

2,3

2,9

3,0

Verlaging uitvoeringskosten eigen organisatie

1,3

1,3

1,3

1,3

Verlaging uitvoeringskosten gesubsidieerde instellingen

0,3

0,4

0,4

0,4

Taakstelling inkoop

1,0

1,0

1,0

1,0

TOTAAL

4,4

5,0

5,6

5,7

Ombuigingen/verhoging inkomsten
De specificatie van de ombuigingen/verhoging van de inkomsten is als volgt (bedragen x € 1.000):

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Bestuurlijke representatie

25

25

25

25

Datascience

50

50

50

50

Verhoging tarief begraafrechten

20

20

20

20

Verlagen WMO werkbudget

50

50

50

50

Regionale bijdrage Bossche inzet in de regio

10

10

10

10

CvTB terugbrengen aandeel ’s-Hertogenbosch

200

300

400

400

Leges horeca- en evenementenvergunningen

-

-

100

100

Keurmerk Veilig Ondernemen

25

25

25

25

Preventieadviseurs woninginbraken

25

25

25

25

Verhoging tarieven BOA's die we uitlenen aan regiogemeenten

-

18

35

35

Leerlingenvervoer en andere vervoersvormen

-

90

90

90

Subsidie Ondernemend Onderwijs

-

53

53

53

Herzien aantal accommodaties

-

-

68

68

Verlaging Wijk- en Dorpsbudget

45

45

45

45

Uitbreiding toepassing Ecologisch Beheer

20

50

100

100

Verlaging onderhoudskwaliteit beheer groen

100

100

100

100

Versobering nieuwe inrichting openbare ruimte d.m.v. Beheerbewust Ontwerpen

75

125

175

175

Besparing op werkzaamheden reiniging in het openbaar

80

80

80

80

Ruimtelijke ordening projecten

30

60

60

60

Subsidie BAI

25

25

25

25

Bezuiniging op verhardingen

80

133

133

133

Verhoging inkomsten havengelden

150

150

165

165

Evenementenbudget

-

-

40

40

Buitensport: complex TGG uit het areaal halen

-

60

60

60

Minder inzet t.b.v. gezondheid

-

12

25

25

Verenigingssubsidies

-

-

-

80

Natuur en milieu educatie: Het groene pad

-

28

28

28

Subsidie lokale duurzaamheidsinitiatieven

36

36

36

36

Communicatie-activiteiten over de energietransitie

50

50

50

50

Conservering bodemvondsten, onvoorziene opgravingskosten, Zuiderwaterlinie

65

65

65

65

Verlaging investeringskrediet subsidie restauratie

-

1

3

6

Vrijval overschot innovatieve stad

150

150

150

150

Verlaging correctief en calamiteitenonderhoud

80

80

80

80

Besparing op onderhoud monumentale panden e.d.

20

20

20

20

Minder stimuleringsbudget voor campusontwikkelingen

110

110

110

110

Het verlagen van het budget voor een bijdrage aan revitalisering van wijkwinkelcentra

50

50

50

50

Ondersteuning bedrijven en bedrijventerreinen bij duurzaamheidsdoelstellingen

45

45

45

45

Indiensttredingsvergoedingen werkgevers

20

20

20

20

Verhogen toeristenbelasting

50

50

205

205

Verlagen kosten college en gemeenteraad

38

38

38

38

Verlagen budget fractieondersteuning

38

38

38

38

Verhogen leges Markt- en standplaatsen

50

50

50

50

TOTAAL

1.811

2.336

2.946

3.029

De toelichting op de afzonderlijke posten is opgenomen in de bijlage ombuigingen .

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43