Begroting 2021

Paragrafen

Grondbeleid

Inleiding

In de paragraaf Grondbeleid gaan we achtereenvolgens in op:

Grondbeleid

In het eerste deel is de visie op het grondbeleid beschreven in relatie tot de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting. Daarbij is aangegeven op welke wijze de gemeente het grondbeleid uitvoert. Ook is aandacht besteed aan de beleidsuitgangspunten en het geheel van beleidskaders omtrent de reserves, rente en overige aspecten die voor het grondbeleid en grondbedrijf van belang zijn.

Bespiegelingen op de grond- en vastgoedmarkt

De grond- en vastgoedmarkt is behoorlijk in beweging. In het tweede deel wordt een korte bespiegeling gegeven van de ontwikkelingen op de grond- en vastgoedmarkt, waarbij tevens een analyse voor de nabije toekomst is gegeven.  

Prognose van het grondbedrijf

Dit deel start met de uitgangspunten waarmee het financieel resultaat van het grondbeleid is bepaald.
Vervolgens wordt nader ingezoomd op de verwachte ontwikkelingen binnen de complexen van het Grondbedrijf. Hierbij wordt vooral ingegaan op de ramingen en verwachte uitgaven en inkomsten in het begrotingsjaar 2021 voor de grondexploitaties, de kostenverhaalsprojecten en de overige gronden en panden (materieel vastgoed).

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43