Begroting 2021

Financiële begroting

Financiële positie

Meerjarig beeld 2022 - 2024

De uitkomst van de meerjarenraming geeft het volgende beeld (bedragen x € 1.000):

2022

2023

2024

Uitkomst bestaand beleid (incl. taakstelling ombuigingen)

-5.312

-6.902

-8.738

Invulling ombuigingen

4.929

5.551

5.634

Inzet reserve screening

383

-

-

Nieuwe taakstelling

-

1.351

3.104

Uitkomst

-

-

-

De structurele uitkomst bestaand beleid blijft gelijk aan de uitkomst bestaand beleid 2021. De belangrijkste ontwikkelingen in de periode 2022 tot en met 2024 zijn als volgt (bedragen x € 1 miljoen):

Lagere uitgaven/hogere inkomsten

Aanvulling tekort parkeerreserve

3,0 V

Incidentele posten nieuw beleid voorgaande jaren

1,3 V

Sociale werkvoorziening/re-integratie

0,9 V

Opbrengst OZB

0,6 V

Taakstelling

3,1 V

Ombuigingen

1,2 V

10,1 V

Hogere uitgaven/lagere inkomsten

Opschalingskorting

3,2 N

Veiligheidsregio

0,3 N

Algemene bijstand

1,2 N

Bewindvoering

0,2 N

Rendement Essent-gelden

0,4 N

Dividend Enexis

0,9 N

Reserve screening

0,8 N

Onderwijshuisvesting

0,4 N

Areaaluitbreiding

1,1 N

Kapitaallasten

1,6 N

10,1 N

Totaal

-               

Structureel evenwicht

Wanneer het meerjarensaldo wordt geschoond voor incidentele baten en lasten ontstaat het volgende beeld (bedragen x € 1.000):

2021

2022

2023

2024

Uitkomst bestaand beleid

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo incidentele baten en lasten

-2.083

1.041

269

-

Uitkomst begroting excl. saldo incidentele baten en lasten

2.083

-1.041

-269

-

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is de begroting structureel en reëel in evenwicht. Voor een overzicht van de incidentele baten en lasten verwijzen wij u naar de gelijknamige bijlage .

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43