Begroting 2021

Financiële begroting

Financiële positie

Investeringen bestaand beleid

Het overzicht  investeringsplan bestaand beleid is een totaaloverzicht van alle voorgenomen investeringen, ongeacht de wijze waarop deze gedekt worden. In onderstaande tabel is aangegeven hoe het investeringsvolume voor de periode 2021-2024 is opgebouwd (bedragen x € 1.000).

2021

2022

2023

2024

Totaal

Onrendabele investeringen

15.112

14.566

16.123

13.109

58.911

Rendabele investeringen

12.969

12.497

10.556

9.547

45.569

Investeringen t.l.v. reserves en voorzieningen

5.082

3.046

1.376

2.517

12.021

Investeringen die gedekt worden uit bijdragen van derden

1.683

1.915

1.552

1.552

6.702

Investeringen die gedekt worden uit grondverkopen/grondbedrijf

42.120

30.312

24.871

26.675

123.078

Totaal

76.967

62.336

54.478

53.400

247.181

De in het plan opgenomen investeringen worden alleen uitgevoerd als er behalve kredietruimte ook beleidsmatig overeenstemming is met de gemeenteraad. In veel gevallen is een vastgestelde beleidsnota daarvoor de basis. Als van het investeringsplan om wat voor reden dan ook wordt afgeweken, wordt hierover bij de jaarrekening aan de gemeenteraad of de betrokken raadscommissie(s) verantwoording afgelegd.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43