Begroting 2021

Financiële begroting

Financiële positie

Structuurfonds

Het structuurfonds is een middellange termijn investeringsplan waarin op wat langere termijn naar de stad wordt gekeken en waarin voorstellen dus niet vanaf het allereerste begin financieel gedekt hoeven te zijn. In het structuurfonds worden alleen projecten opgenomen die van bovenstedelijk strategisch belang zijn en waarvan de investering ten minste € 5 miljoen bedraagt.

Investeringen in het structuurfonds doorlopen drie fasen, te weten: de verkenningsfase, de planstudiefase en de uitvoeringsfase. Wanneer de raad of het college de ambitie heeft om een plan op te nemen in het structuurfonds, dan komt het in de verkenningsfase terecht. Voorstellen hiertoe worden gedaan bij de voorjaarsnota. Tegelijk met de begrotingsbehandeling in november wordt via een afzonderlijk raadsvoorstel definitief besloten om het plan al dan niet op te nemen in de verkenningsfase. Daarna wordt u, bij het overgaan naar de planstudiefase, via een raadsbesluit om toestemming gevraagd om het plan verder uit te werken. Op dit moment kan ook een voorbereidingskrediet worden aangevraagd waarmee de wat, waar, wanneer en hoe vragen verder worden ingevuld. Aan het eind van de planstudiefase wordt een nieuw raadsbesluit voorgelegd. Indien de middelen beschikbaar zijn en er geen grote afwijkingen zijn, wordt meteen een definitief kredietvoorstel voorgelegd. Mocht er wel sprake zijn van afwijkingen ten opzichte van de eerdere gegevens of er zijn geen middelen beschikbaar, dan wordt ook een raadsvoorstel voorgelegd met de vraag of het plan nog prioriteit moet hebben, of dat er nog naar aanvullende middelen gezocht moet worden. In de uitvoeringsfase wordt het plan ten slotte gerealiseerd.

Onderstaande tabel bevat de projecten die nog niet in de Uitvoeringsfase zijn. Op basis van de inzichten van dit moment hebben we een inventarisatie gemaakt voor alle projecten waarvoor nog geen definitief uitvoeringskrediet is aangevraagd. We hebben inzichtelijk gemaakt wanneer, naar de huidige inzichten, de financiële middelen voor de betreffende projecten beschikbaar moeten zijn. Vooruitlopend op het aanvragen van uitvoeringskredieten zullen overigens bij de meeste van deze projecten nog één of meerdere voorbereidingskredieten worden aangevraagd. Bij onderstaand overzicht hoort nadrukkelijk de kanttekening dat een veelheid aan factoren uiteindelijk zal bepalen wanneer de benodigde gelden daadwerkelijk bij de raad kunnen worden aangevraagd. Daarnaast zal de gemeente bij enkele projecten al in een eerdere fase cofinanciering moeten toezeggen, om financiële bijdragen van medefinanciers los te krijgen.

Gedekte projecten:

Project

Bedrag (€ 1 mln)

Jaar aanvraag uitvoeringsfase

Renovatie bibliotheek (Babel)

                              3,7

2021

Stadsarchief

                               6,0

2020 (fase1)

2023 (fase 2)

GZG

                               6,8

2021-2024 (fasegewijs)

Ongedekte projecten:

Project

Bedrag (€ 1 mln)

Jaar aanvraag uitvoeringsfase

Verkabeling hoogspanningslijnen

                               7,2

2021

Uitvoering herinrichting Binnenstadsring

                             14,3

2020-2023 (fasegewijs)

Extra claim huisvesting Babel

                               6,0

2021

Oostelijke omleiding Rosmalen

                             10,0

2023

Oost-westverbinding

                               7,8

2023

Knooppunt Station

                             12,0

2025

Doortrekken Vogelstraat

                             11,0

Na 2025

Transferium stad

                             10,0

Na 2025

 

Het statusoverzicht van het structuurfonds kunt u hier vinden.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43