Begroting 2021

Financiële begroting

Financiële positie

EMU-saldo en balans

Het doel van de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF) is het bereiken en vasthouden van houdbare overheidsfinanciën. Omdat decentrale overheden een onlosmakelijk onderdeel van de overheidsfinanciën vormen, is er voor gekozen om in de Wet HOF ook regels op te nemen over de bijdrage die decentrale overheden moeten leveren aan het bereiken en vasthouden van houdbare overheidsfinanciën. Deze bijdrage is vertaald als een referentiewaarde voor de hoogte van het EMU-saldo van onze gemeente. Gezamenlijk geldt voor de gemeenten voor de jaren 2019 tot en met 2022 een ruimte van 0,27% van het BBP. Voor 2021 bedraagt onze gemeentelijke referentiewaarde € 27,1 miljoen.

Voor de periode van de meerjarenraming is het verwachte EMU-saldo (bedragen x € 1 miljoen):

2021

43,4 N

2022

44,3 N

2023

11,5 N

2024

0,1 V

De Europese begrotingsnormen zijn door de Europese Commissie tijdelijk buiten werking gesteld gelet op de coronapandemie, Dat betekent dat overschrijdingen van het EMU saldo geen consequenties hebben.
De belangrijkste verklaring voor het negatieve EMU saldo in 2021 en 2022 is het investeringsprogramma van onze gemeente, waarin nu ook de vernieuwbouw van het Theater en de nieuwbouw van Weener XL zijn meegenomen. Voor de wijze van berekening van het EMU-saldo wordt verwezen naar de gelijknamige bijlage bij deze begroting.

Balans
De balans geeft een overzicht van de bezittingen, het eigen vermogen en de schulden op de balansdatum. Voor de periode van de meerjarenraming is de geprognosticeerde balans opgenomen in de gelijknamige bijlage bij deze begroting.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43