Begroting 2021

Programma's

Beleggingen en overige baten en lasten

Brabant Water NV

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 563 (0,20% aandelenkapitaal)

€ 636 miljoen

€ 665 miljoen

€ 457 miljoen

€ 480 miljoen

€ 29,5 miljoen

Risicomanagement:

Risicobeheersing is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en richt zich met een brede invalshoek op alle facetten van de onderneming: van strategische en operationele risico`s tot de betrouwbaarheid van financiële rapportages en het voldoen aan wet- en regelgeving. Onderdeel van dit risicobeleid is een zorgvuldige afweging welke risico`s Brabant Water loopt, welke beheersmaatregelen ingezet worden en hoe Brabant Water controle houden op de effectiviteit en de naleving van de regels.
In 2015 is het risicomanagementbeleid en het kader voor risicomanagement vastgesteld. Het stelsel van maatregelen voor risicobeheersing is bedoeld om effectiever om te gaan met onzekerheden, zodat bedreigingen worden ingeperkt en kansen optimaal worden benut. Onderdeel van het beleid is een bedrijfsbrede risicomatrix die een hulpmiddel is om de risicobereidheid van Brabant Water te bepalen. In haar jaarverslag beschrijft en rapporteert Brabant Water over haar risicomanagement. Dit jaarverslag is beschikbaar via jaarverslag2019.brabantwater.nl/

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43