Begroting 2021

Programma's

Bestuursorganen en -ondersteuning

Wat willen we bereiken?

 • Versterken van (overheids-)participatie en meer recht doen aan de betrokkenheid van inwoners. Door onder meer deze bestuursperiode een Bosch model te ontwikkelen;
 • Actief deelnemen aan samenwerking in de regio en verantwoordelijkheid blijven nemen als centrumstad;
 • Een actieve lobby richting Den Haag en Brussel om goed in te spelen op (inter-)nationale ontwikkelingen en beter benutten van cofinancieringsmogelijkheden vanuit provincie, Rijk en EU;
 • Als college zichtbaar en toegankelijk zijn en een effectieve samenwerking met de gemeenteraad stimuleren;
 • Het doorontwikkelen van de wijk-, buurt- en dorpenregeling (WBD) door het onderwerp ‘groen’ te incorporeren;
 • Doorontwikkeling bedrijfsconcept door digitalisering en aansluiting communicatie

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: “Ik weet wie de burgemeester en wethouders zijn”.

44%

44%

48%

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: ”De gemeente draagt samen met bewoners zorg voor de ontwikkeling in buurten en wijken.

37%

39%

40%

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: “de gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar burgers”

57%

59%

60%

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Wat gaan we er voor doen?

We ontwikkelen deze bestuursperiode een Bosch model om participatie te bevorderen. Het gaat om een werkwijze waarmee we vanuit #samen, daar waar mogelijk, meer ruimte bieden aan initiatieven uit de samenleving en meer vraaggericht gaan werken. In 2021 experimenteren we verder met nieuwe instrumenten, ook in lijn met de Omgevingswet. En voortbouwend op al opgedane ervaringen zoals in het traject ’s-Hertogenbosch Centraal.

We blijven onze verantwoordelijkheid nemen als centrumgemeente in de verschillende samenwerkingsverbanden in de (sub)regio. Ook in bovenregionale en landelijke netwerken zijn we actief en zoeken we naar samenwerking rond concrete opgaven die wij niet alleen kunnen oplossen:

 • We dragen actief bij aan onder andere de uitrol van de Regiodeal, de uitvoering van de strategische agenda’s voor de regio Noordoost-Brabant en AgriFood Capital, en de regionale samenwerking op het gebied van de arbeidsmarkt (AgriFood Capital Werkt!).
 • In het bestuurlijk netwerk BrabantStad werken we verder aan de invulling en uitvoering van de Stedelijke Agenda BrabantStad. We bezien ook op welke onderwerpen we gezamenlijk – B5-steden en provincie – kunnen optrekken in de lobby richting Den Haag en Brussel.

In 2021 werken we verder aan public affairs en lobby. Hierin nemen we nadrukkelijk ook de lobby richting Den Haag en Brussel op. In het jaarverslag maken we melding van de lobbyactiviteiten.

Binnen de wijk-, buurt- en dorpenregeling (WBD) dienen bewoners in 2021 ongeveer 700 initiatieven in. Deze initiatieven voorzien bewonersadviesgroepen uit de eigen wijk, buurt of dorp van advies. Onder het motto: van, voor en door bewoners! Vervolgens gaan wij in dialoog over deze initiatieven. Om zo mede participatie vorm te geven.

We continueren de ingezette organisatieontwikkeling van 2020. Dit draait om drie aandachtsgebieden: opgavegericht werken, persoonlijk leiderschap en eenvoud. Juist deze periode van crisis in de gezondheidszorg (en de gevolgen daarvan) en de economie vraagt om het acteren volgens deze drie principes.
De behoefte aan en het gebruik van slimme data neemt steeds grotere vormen aan. Deze verdergaande digitalisering, technologie en data zorgen voor permanente en ingrijpende veranderingen in ons werk. Zij vragen om het voortdurend aanpassen van en bijblijven in onze professionaliteit. Externe gerichtheid en flexibiliteit is de basis van goed meebewegen met deze veranderingen.

Bij een eventuele verwerving van het EK Petanque in 2022 zal hierop in 2021 worden geanticipeerd met sportgerelateerde, maatschappelijke initiatieven. Dit geldt eveneens voor wieleractiviteiten, als opmaat voor de eventueel toe te kennen wielerkoers Vuelta in 2022.      
Uw raad heeft eveneens overzicht gevraagd van toekenning van subsidies en tegemoetkomingen aan dezelfde organisaties. Om die reden zijn voor 2021 alle bestuurlijk representatieve tegemoetkomingen in het kader van carnaval, Koningsdag en de intocht van Sint-Nicolaas overgeheveld naar Cultuur. Daar vindt vanaf 2021 de beoordeling en toekenning plaats.

Onze online communicatiemiddelen zijn belangrijke kanalen om in contact te blijven met onze inwoners en ondernemers. Het gaat hierbij niet alleen over digitaal informatie beschikbaar stellen, maar ook om interactie tussen onze organisatie en inwoners. Onze aandacht ligt bij de online ontwikkelingen, zodat we zo effectief mogelijk communiceren en onze inwoners ook digitaal de beste informatie, en dienstverlening kunnen bieden. Dat doen we door:

 • onze digitale kanalen zo toegankelijk- en bruikbaar mogelijk maken te maken voor inwoners. We monitoren het gebruik en de toegankelijkheid van deze kanalen, rekening houden met wetgeving en privacy;
 • nieuwe mogelijkheden tot interactie te blijven onderzoeken en aan te sluiten bij de behoeften van de inwoners;
 • directer en gepersonaliseerd te communiceren, ‘zijn waar de inwoner is’;
 • inzet van sociale media te focussen op zowel informatievoorziening als het dialoog;
 • waar gewenst of noodzakelijk: maatwerkgerichte informatievoorziening.
Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43