Begroting 2021

Programma's

Veiligheid

Wat willen we bereiken?

In dit veiligheidsveld staan de veiligheid en leefbaarheid in de ‘alledaagse woon- en leefomgeving’, in de wijk, de buurt en de straat centraal. Hoofdthema’s zijn sociale kwaliteit, fysieke kwaliteit, objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid. Prioriteit hebben de deelthema’s ‘complexe cases/ problematiek met veiligheids- en zorgcomponenten’ en ‘veelvoorkomende vermogenscriminaliteit en High Impact Crimes (HIC)’.

We willen een veilig woon- en leefklimaat realiseren door:

  • In samenwerking met bewoners en de in de wijken, buurten en kernen aanwezige partners, ondernemers en andere organisaties en instellingen hinder, overlast en criminaliteit aan te pakken.
  • Veiligheid en zorg te verbinden zodat enerzijds openbare orde problemen in de wijken en dorpen voorkomen kunnen worden en anderzijds ontstane problemen effectief aangepakt kunnen worden.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Cijfer voor veiligheid van de buurt

6,9

7,2

7,3

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat aangeeft dat er veel criminaliteit plaatsvindt in hun buurt

12%

10%

9%

Bron: Veiligheidsmonitor

Aantal diefstallen uit/vanaf motorvoertuigen per 1.000 inwoners

8,2

5,1

6,5

Bron: Veiligheidsmonitor

Aantal diefstallen van motorvoertuigen per 1.000 inwoners

1,8

0,8

1,3

Bron: Veiligheidsmonitor

Wat gaan we er voor doen?

Veiligheid en zorg trekken samen op om enerzijds openbare orde problemen in de wijken en dorpen te voorkomen en anderzijds om ontstane problemen effectief aan te pakken. Naast de reguliere inzet doen we dit door:

  • Intensieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij gemeentelijke wijk- en buurtteams nauw samenwerken met Veilig Thuis (het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling).
  • We verbeteren de ervaren veiligheid van de Bossche LHBT+ gemeenschap. Met bijzondere aandacht voor transgenders en LHBT+ met een migranten achtergrond. Dit doen we onder andere door het inrichten van regenboogpunten bij de horeca.

In samenwerking met bewoners en de in de wijken, buurten en kernen aanwezige partners, ondernemers en andere organisaties en instellingen hinder, overlast en criminaliteit aanpakken.
Naast de reguliere inzet doen we dit door:

  • Uitvoering wijkscan’s om te komen tot integrale veiligheidsagenda’s per wijk.
  • Partners politie, OM, woningcorporaties, Brabant Zorg, brandweer en gemeenten vinden elkaar in het Platform veiligheid dat verder doorontwikkeld wordt.
  • Mogelijkheden bezien voor bredere inzet van de Bossche Buurttent.
  • De ondersteuning van buurtpreventieteams wordt geïntensiveerd.
Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43