Begroting 2021

Programma's

Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Binnen dit veiligheidsveld vallen een aantal veiligheidsvelden die meer fundamenteel onze rechtsorde en veiligheid kunnen bedreigen, zoals polarisatie en radicalisering, georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit, veilige publieke taak, informatieveiligheid en ambtelijke en bestuurlijke integriteit. Ondermijning is als specifieke prioriteit aangemerkt binnen dit veiligheidsveld met focus op druggerelateerde criminaliteit, witwassen/fraude, cybercrime, Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s), mensenhandel en handhavingsknelpunten georganiseerde criminaliteit.

We gaan:

  • Slagvaardig en zichtbaar optreden tegen ondermijnende criminaliteit
  • Vroegtijdig signaleren en signalen van radicalisering en polarisatie aanpakken

Wat gaan we er voor doen?

We verkleinen de speelruimte en invloed van criminele netwerken/ fenomenen door consequente inzet van bestuurlijke instrumenten en in samenwerking met onze partners. Zo werpen we gezamenlijk een dam op tegen de criminele industrie. Naast de reguliere inzet doen we dit door:

  • We scherpen onze instrumenten verder aan. Dit doen we door het opstellen van een Bossche Ondermijningskaart, met een overzicht van alle huidige en toekomstige bestuurlijke interventies op het gebied van ondermijning. Accenten zijn Bibob-beleid, drank- en horecaregels, hennepaanpak, prostitutiebeleid, aanpak OMG’s.
  • Innovatieve doorontwikkeling, regievoering en verstevigen op intelligence. In afgelopen tijd hebben we een basis gelegd met het Gemeentelijk Informatie Knooppunt. Dit traject ontwikkelen we verder door middels een veiligheidsdashboard en het opzetten van een regiesysteem 'Samen voor Veilig'.
  • Informatiegestuurd en integraal te werken: gericht, vroegtijdig en effectief acteren op risico’s vereist om te beginnen een scherp beeld van die risico’s. Dit doen we al middels een Lokaal Informatieoverleg, maar gaan dit komende beleidsperiode uitbreiden met een Bosch Interventieteam.

We zijn bestuurlijk en als organisatie weerbaar en ondersteunen maatschappelijke weerbaarheid. Naast de reguliere inzet doen we dit door:

  • Borging van ambtelijke en bestuurlijke integriteit. In afgelopen tijd zijn voorwaarden geschapen voor integriteit; dit traject wordt voorgezet.
  • Deelnemen aan het proeftuin-onderzoek kwetsbare branches (AVANS en TF-RIEC).
  • Bijdrage aan gerichte communicatie om de ambtelijke-, bestuurlijke- en maatschappelijke weerbaarheid de ondersteunen/ vergroten (o.a. awareness en kennis vergroten, ondersteunen Platform Veilig Ondernemen, preventie bij jeugd).

We werken samen in een breed netwerk (Met elkaar Bosschenaar) om signalen van polarisatie en radicalisering vroegtijdig te kunnen adresseren. Naast de reguliere inzet doen we dit door:

  • Het inventariseren van de aanwezige expertise op het onderwerp, aanvulling van expertise, een duidelijke routing voor signalen van excessen en een multidisciplinair expertise team met professionals uit betrokken organisaties.
  • Het opstellen van een beleidsplan over hoe om te gaan met polarisatie.
Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43