Begroting 2021

Programma's

Wonen en werkomgeving

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar behoud en versterking van onze centrumfunctie en economische aantrekkelijkheid van onze stad.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Verhouding aantal arbeidsplaatsen en feitelijke beroepsbevolking

1,24

1,24

> 1,29

Bron: Informatie afdeling SO/E&E

m2 verkoopvloeroppervlakte winkels per 1.000 inwoners

1.944 m2

1.800 m2

1.800 m2

Bron: Informatie afdeling SO/E&E

Woonaantrekkelijkheidsindex

6e plaats

6e plaats

Top 5

Bron: Atlas voor gemeenten

Wat gaan we er voor doen?

Het ontwerp van de fietsenstalling onder blok F in het Gasthuiskwartier is gereed en medio 2020 is de ondertekening van de koopovereenkomst gepland. Dan start de realisatie. De openstelling en ingebruikname is afhankelijk van de realisatie van de bovenbouw blok F.

We continueren de programmatische aanpak voor Spoorzone 's-Hertogenbosch, waarvoor de Raad in 2018 ontwikkelrichtingen heeft vastgesteld . Accent ligt daarbij op de Noordelijke Spoorzone (Bossche Stadsdelta, EKP en Grasso), Knooppuntontwikkeling station en de Onderwijsboulevard

De bestemmingsplanprocedure voor het Centrum van De Groote Wielen is gestart. Alles is erop gericht om in 2021 te kunnen starten met de realisatie het eerste deel van de 600 woingen en de winkels. Met de school wordt volgens planing eind 2020 gestart. Voor de Noordoosthoek is een Nota van Uitgangspunten opgesteld. In 2021 zal het bestemmingplan en de OER voor de Noodoosthoek worden vastgesteld.

In het Gasthuiskwartier is de eerste fase van de 67 woningen in verkoop genomen en volgen de overige fases medio 2020. De haalbaarheidsfase voor het Middengebied (Zusterhuis, Stergebouw, Mariapaviljoen) is afgerond en de ruimtelijke procedure wordt opgestart. De plannen voor de Oude Apotheek en Regentenhuis worden uitgewerkt. Voor het Burg. Loeffplein wordt de herinrichting voorbereid. De planontwikkeling voor de Bloemenkamp start.

Voor Willemspoort-Zuid  zijn de plannen voor de verschillende gebouwen uitgewerkt met totaal circa 500 woningen . Om het plan haalbaar te maken zijn de stedenbouwkundige ontwerpen de afgelopen periode geoptimaliseerd. Een akkoord van de Raad ten aanzien van de Ruimtelijke Onderbouwing wordt begin 2021 voorzien, waarna de bouw eind 2021 / begin 2022 zou kunnen starten

In 2021 wordt naar verwachting de procedure afgerond voor de transformatie van het KPN-complex naar een project met 220 huurappartementen waarvan 62 sociaal en de renovatie van 3400m2 BVO aan de Prins Bernhardstraat. Naar verwachting start, na sloop van tweederde deel van het huidig KPNcomplex  in 2021 ook de woningbouw die vanaf start bouw 2 jaar loopt. De sociale woningen worden gebouwd in opdracht van Zayaz. De middeldure en dure appartementen worden gerealiseerd in opdracht van het pensioenfonds MN.

Met het rijk en de provincie maken wij afspraken over de actualisering van de investeringsagenda MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). In dat kader participeren we in het MIRT A2 Deil-Vught programma.

We versnellen de uitvoering van het Inspiratiedocument Zuid-Willemspark door jaarlijks in het park te blijven investeren. We investeren in een doorvaarbaar en parkachtig Sluis O wat bijdraagt aan een levendig Zuid-Willemspark.

Het Paleiskwartier nadert zijn voltooiing. Tussen de Paleisbrug en de Vlijmenseweg is en wordt volop gebouwd: de appartementengebouwen Belvédère en Upstairs zijn opgeleverd, het hotel en de tweede kantoortoren naast Ricoh zijn in aanbouw. Verwacht wordt dat er in 2020 kan worden gestart met de bouw van appartementengebouw Terrazzo. De planvorming voor deelplan F is opgestart.

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en de boog bij Meteren: de inzet is er op gericht, nu het tracebesluit waarschijnlijk toch genomen wordt, om de overlast voor inwoners van 's-Hertogenbosch als gevolg van meer treinen, zoveel mogelijk te beperken. Daarbij hoort ook dat we ons tot uiterste inspannen om platanen aan de Boschveldweg te behouden.

Het voorontwerp bestemmingsplan, facetplan geluidszone en de MER zijn juni  2019 gepubliceerd voor inspraakreacties. Voornemen was rond de jaarwisseling het ontwerp bestemmingsplan voor besluitvorming aan de gemeenteraden aan te bieden. Er zijn ruim 1.300 inspraakreacties ontvangen. Mogelijke inpassing wind is een overwegend bezwaar, verder blijken beeld en omvang van plan en onderzoeken grote zorgen op te roepen. Besloten is om ruim meer tijd te nemen voor verdere planuitwerking met meer uitgebreid aandacht voor omgevingsparticipatie om zo waar mogelijk inzicht en vertrouwen te verbeteren. De Coronacrisis vertraagd het lopende omgevingsproces. Besluitvorming ontwerpbestemmingsplan wordt niet eerder dan begin 2021 voorzien. De belangstelling van ondernemers is zonder nog grote acquisitie inspanningen zeer aanzienlijk en sterk regionaal. De ambitie om een zeer duurzaam bedrijventerrein te realiseren is uitgewerkt in een circulair kwaliteitsplan en in het beleidsplan van de GR. Naast andere duurzame ambities is er een aanzienlijk opwekpotentieel op de locatie. In de uitwerking van de aanpak zijn  participatie en meerwaardecreatie nader uit te werken uitgangspunten.

Conceptontwikkeling Tramkade (culturele en creatieve hotspot) wordt ook in 2021 doorgezet. Tegelijkertijd zal als uitvoering van de raadsmotie tezamen met betrokken partijen worden gesproken over perspectief en mogelijkheden voor de toekomst van het gebied

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43