Begroting 2021

Programma's

Wonen en werkomgeving

Wat willen we bereiken?

We zien het als uitdaging om mensen die een woning zoeken, voldoende kansen te bieden op een passende en betaalbare woning. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de laagste en de (lage) middeninkomens. Voldoende woningen bouwen is essentieel. Het gaat hierbij om het investeren in brede woonopgaven in de bestaande en nieuwe stad. Door het toevoegen van nieuwe woonmilieus en woon(zorg)concepten. Zorgen voor energiezuinige woningen en oog voor duurzaam ruimtegebruik. Dit betekent investeren in duurzame, leefbare en veilige wijken. Waar het prettig oud worden is. Waar kwetsbare huishoudens een plek hebben. Via het traject van de woonvisie zal de ambitie worden geactualiseerd.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Aantal te bouwen woningen per jaar

480

1.000

850 (actualisatie in nieuwe woonvisie begin 2020)

Bron: Woonagenda

Aantal actief woningzoekenden bij WoonService

9.813

< 10.000

9.400 (actualisatie in nieuwe woonvisie begin 2020)

Bron: WoonService

Aantal vrijkomende sociale huurwoningen

1.826

> 1.800

1.900 (actualisatie in nieuwe woonvisie begin 2020)

Bron: WoonService

Wat gaan we er voor doen?

Met de nieuw vastgestelde woonvisie als basis, zal het uitvoeringsprogramma behorend bij de woonvisie leidraad zijn voor wat we gaan doen.

Om een zo hoog mogelijke woningproductie te realiseren (ambitie 1.000 woningen) werken we intensief samen met particuliere initiatiefnemers, marktpartijen en woningcorporaties. Onze focus lift daarbij op het faciliteren van de woningbouw door het voeren van de benodigde procedures, het maken van afspraken, het beschikbaar stellen van gronden, verlenen van vergunningen etc. We gaan het aantal in voorbereiding zijnde plannen vergroten, prioriterend kansrijke projecten en projecten met overwegend betaalbare woningen, en versterken de sturingsinstrumenten.

We maken maatwerk mogelijk voor aanpassingen in de bestaande voorraad (splitsen, co-housen). Het herzien van de Huisvestingsverordening is daar onderdeel van.  

We hebben in het bijzonder aandacht voor starters, jongeren/studenten en senioren. Voor hen realiseren we passende en betaalbare woningen.

We maken  samen met corporaties en huurders nieuwe (meerjarige) prestatieafspraken, en geven daar invulling aan.

We geven invulling aan de Buurtvisie Gestelse Buurt Werkt.

Samen met de corporaties, huurdersvertegenwoordiging en andere partijen geven we uitvoering aan het Duurzaamheidsakkoord.

We werken met woningcorporaties samen om verschillende doelstellingen te realiseren, denk aan de toevoeging van sociale huurwoningen, de plaatsing van tijdelijke woningen en het werken aan een betere benutting van de bestaande woningvoorraad en doorstroming te bevorderen. Daarmee hopen we het aantal vrijkomende huurwoningen te vergroten en de zoektijd te verlagen

We maken de beschikbare data van de woningvoorraad en huishoudenssamenstelling per wijk openbaar inzichtelijk. Daarmee ondersteunen we initiatiefnemers en investeerders om met hun projecten aan te sluiten op de behoefte van de buurten en de wijken

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43