Begroting 2021

Programma's

Wonen en werkomgeving

Wat willen we bereiken?

De aandachtsbuurten kenmerken zich door een opeenstapeling en concentratie van verschillende problematieken. Daardoor scoren zij vaak lager dan het stedelijk gemiddelde. Met de planmatige aanpak van aandachtsbuurten willen we een duurzame positieve ontwikkeling van deze buurten bereiken. We willen dat zij zich meer richting het stedelijk gemiddelde ontwikkelen. De nadruk ligt vanaf 2020 vooral op de aanpak van de Gestelse Buurt.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2021

Ambitie 2022

Een positieve ontwikkeling van de aandachtsbuurten richting het stedelijk gemiddelde: 'sterke' buurten

17

18

18

Bron: Wijk- en buurtmonitor (O&S)

Een positieve ontwikkeling van de aandachtsbuurten richting het stedelijk gemiddelde: 'gemiddelde' buurten

39

40

40

Bron: Wijk- en buurtmonitor (O&S)

Een positieve ontwikkeling van de aandachtsbuurten richting het stedelijk gemiddelde: '(zeer) zwakke' buurten

19

17

17

Bron: Wijk- en buurtmonitor (O&S)

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: “De gemeente draagt samen met bewoners zorg voor de ontwikkeling in buurten en wijken”.

37%

39%

40%

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Wat gaan we er voor doen?

De herontwikkeling van het Hart van Boschveld verloopt voorspoedig: inmiddels zijn alle 100 grondgebonden woningen opgeleverd en is een belangrijk deel van het Groene Hart aangelegd. Ook is gestart met de bouw van totaal 45 woningen op Vlek 3, de voormalige schoollocatie 't Boschveld. In het naastgelegen winkelcentrum heeft de Turkse supermarkt uitgebreid en verbouwd. Eind 2020 wordt de openbare ruimte op het binnenterrein van het winkelcentrum heringericht en starten de voorbereidingen voor de sloop van de eerste 2 appartementengebouwen aan de groenzone langs de Oude Vlijmenseweg (Vlek 21 fase 1). Start bouw is begin 2021 gepland, hiervoor is een planologische procedure gestart. De overige 5 appartementengebouwen worden gefaseerd gesloopt en vervangen, hiervoor wordt in de 2e helft van 2020 een bestemmingsplan in procedure gebracht.

In mei 2020 is voor de Gestelse Buurt een Buurtvisie met uitvoeringsprogramma vastgesteld. Dit programma richt zich zowel op de integrale aanpak van de sociaal-maatschappelijke problematiek van de buurt, als op de veiligheidsproblematiek en ruimtelijke knelpunten/aandachtspunten. Dit is gebeurd in nauw overleg met onze partners en de bewoners. Het accent ligt voor 2021 en verder op de integrale uitvoering van projecten op met name het sociale- en veiligheidsdomein.  Het fysieke domein ondersteunt daarin waar mogelijk en gewenst. De projecten komen tot stand in nauw overleg met en/of door bewoners. Met de sloop-nieuwbouw van de eerste twee appartementengebouwen is door BrabantWonen gestart. Hier worden 54 sterk verouderde sociale huurwoningen vervangen door 64 sociale huurwoningen

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43