Begroting 2021

Paragrafen

Duurzaamheid

We zijn op weg naar een duurzame gemeente. In 2019 heeft de gemeenteraad de Visie Duurzaam ’s-Hertogenbosch vastgesteld. Hierin is onder andere de ambitie opgenomen dat we in 2050 CO 2 -neutraal willen zijn.

Door het toenemende gebruik van fossiele brandstoffen sinds de industriële revolutie zijn er steeds meer broeikasgassen zoals CO 2 , methaangas en lachgas in de lucht gekomen. Daardoor stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde en verandert ons klimaat. De 11 warmste jaren ooit gemeten in Europa vielen in de laatste 12 jaar. Het gevolg van de klimaatverandering is grotere extremen in het weer, het stijgen van de zeespiegel en het uitsterven van planten en dieren. We maakten, na de twee extreem hete zomers van 2018 en 2019 in 2020 een extreem natte winter en een extreem droog voorjaar mee. Het klimaatpanel van de VN (IPCC) heeft de mens aangewezen als belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde. Om mee te helpen aan een oplossing voor het klimaatprobleem hebben we de ambitie om in 2050 CO 2 -neutraal te zijn. Dat wil zeggen dat we dan duurzaam wonen, werken en ons verplaatsen. Zonder negatieve invloed op het klimaat. Dit betekent dat we uitgaan van klimaatneutraal, zijnde CO 2 -neutraal (inclusief de CO 2 -equivalenten zoals methaangas en lachgas). Deze ambitieuze doelstellingen vragen om een daadkrachtige aanpak. De realisatie van onze ambitie is mede afhankelijk van Europees en nationaal klimaatbeleid en vraagt ook inzet van bedrijven en inwoners in de stad.

Om onze ambitie te bereiken zal de CO 2 -footprint van de stad, oftewel de hoeveelheid CO 2 die we met zijn allen per saldo uitstoten, moeten gaan afnemen tot nul. Dit kan niet zonder hier concrete acties op uit te zetten, we sturen daarom actief op het afnemen van onze CO 2 -footprint.

Ingenieursbureau Arcadis heeft aan de hand van het internationale Green House Gas protocol (GHG-protocol) de CO 2 -footprint bepaald van onze gemeente voor de directe uitstoot binnen de gemeentegrenzen, inclusief de inkoop van energie, voor het peiljaar 2018 (de uitstoot in het jaar voor de vaststelling van de Visie Duurzaam ’s-Hertogenbosch).

In de onderstaande grafiek is de CO 2 -afname vanaf 1990 in beeld gebracht.

Uit de rapportage van Arcadis blijkt dat onze gemiddelde jaarlijkse reductie 3 tot 4 % per jaar moet bedragen om uiteindelijk op de nul CO 2 -uitstoot uit te komen. Een gemiddelde welke we willen gaan halen, wetende dat we van vele externe factoren als wetgeving en gedrag van externen afhankelijk zijn. We gaan ons inzetten de doelstelling te halen. We betrekken daarvoor de stad in de reductie-opgave en gaan dit jaarlijks monitoren.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43