Begroting 2021

Paragrafen

Duurzaamheid

Jaarlijkse CO2-rapportage
Jaarlijks stellen we op basis van het GHG-protocol een CO 2 -rapportage op, waaruit de emissie van de gemeente en de gemeentelijke organisatie blijkt. Hiermee volgen we de vorderingen van onze CO 2 -reductie. De resultaten worden gevoegd bij het duurzaamheidsjaarverslag en worden toegevoegd aan de begroting. Aan de hand van de vorderingen wordt de CO 2 -begroting bijgesteld, teneinde de ambitie CO 2 -neutraal in 2050 te halen.

Energietransitieplan
In het nieuwe Energietransitieplan worden, als opvolger van het energietransitieprogramma 2016-2020, herijkte doelstellingen, aanpakken en transitiepaden voor de energietransitie uitgewerkt als opgaven voor 2021 en verder. Het Energietransitieplan heeft een scope naar 2030, het jaar waarin we de CO 2 -uitstoot willen hebben gehalveerd, in lijn met (inter)nationale doelstellingen. We sluiten hierbij aan bij de regionale RES-doelstellingen en de doelstellingen van het Rijk voor de energietransitie. We maken tevens een transitievisie warmte.

Transitiepaden
Iedere sector in de stad en iedere portefeuille gaat bijdragen aan het halen van de doelen. Daarom maken we voor sectoren huishoudens, industrie, verkeer en dienstverlening in de stad vanaf 2021 transitiepaden, waarmee we de doelstellingen per sector in 2050 beogen te gaan halen. De transitiepaden sluiten aan bij de verschillende ‘tafels’ van het landelijke Klimaatakkoord. We betrekken hierbij stakeholders uit de stad, onder andere via reeds lopende participatietrajecten zoals aardgasvrije buurten, transitievisie warmte en energielandschap. We gaan uit van een gemiddelde CO 2 reductie van 3 – 4 % per jaar. Waarbij we benadrukken dat het geen lineair proces zal zijn.
We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid voor het halen van de CO 2 -ambities uit de Visie Duurzaam ‘s-Hertogenbosch. We betrekken tevens onze eigen activiteiten en de activiteiten in de stad die vanuit de gemeente ondersteund of geïnitieerd worden. We gaan op deze manier voor een maximale inzet binnen onze invloedsfeer op weg naar een CO 2 -neutrale gemeente in 2050.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2020 10:03:24 met de export van 10/07/2020 09:52:43